ISSN :2146-4219

FİKRİ MÜCADELE KAPSAMINDA BİR EĞİTİM MECRASI OLARAK DERGİLERİN GENÇLERLE İLETİŞİM STRATEJİLERİ: İKRA’R DERGİSİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
87-110
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-33

Fikri mücadele toplumsal alanda siyaset, edebiyat ve felsefe ile belli bir ideolojik formasyon çerçevesinde verilen ve özellikle yeni nesillere belirli düşüncelerin aktarılıp benimsetilmesini hedef olarak gören bir alanı kapsamaktadır. Osmanlı’dan günümüze baktığımızda siyasal alandaki çatışma ve mücadelelerin toplumsal karşılık bulması adına basılı yayıncılığın öne çıktığı görülmektedir. Özellikle Meşrutiyet dönemi açılan okullar ile buralarda eğitim gören gençlerin farklı düşünce ve ideolojilerle irtibat kurmaları basılı ürünlerden olan dergiler ile belli bir kimliğe bürünmektedir. 1849’da yayımlanan Vaka-yı Tıbbiye Dergisi ile başlayan süreç aradan geçen yüz yetmiş yıldan sonra büyük bir çeşitliliğe bürünmüş ve günümüzde yaklaşık olarak yıllık 3 bin civarında dergi farklı türde yayımlanmaktadır. Bu dergilerin ilgi alanlarına bakıldığında ise önemli bir kısmının gençlik dergileri olduğu ve edebiyat, felsefe, siyaset, düşünce, kültür, sanat ve tarih alanlarına yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu dergiler ayrıca yayıncılıktan ayrı olarak gençlerle farklı iletişim yollarını takip ederek birer eğitim mecrasına dönüşmekte, fikri ve düşünce aktarımı ile gençler arasında belli bir kimlik inşa etme yolunu takip etmektedirler. Bir eğitim mecrası olarak dergilerin gençlerle iletişim stratejilerinin incelendiği bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan “doküman incelemesi” yöntemi ile yürütülmüştür. Bu araştırmada belirlenen veri seti İkra’r Dergisi’nin yayınlanan 21 sayısıdır. Burada sınırlamaya gidildiğinde; yayımlanan sayıların Kapak Sloganları ve Görselleri ile Röportaj Yapılan İsim ve Konuları ayrıca analiz edilmiştir. Buradan hareketle derginin gençlerle iletişim stratejileri incelenmiştir. İkra’r Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayarak, kültürel, felsefi, siyasi, edebi ve aksiyon alanda yayın politikası benimsemiştir. Dergi, toplumsal olayların gençler tarafından edebi ve felsefi bir dille yansıtılmasını yayın ilkesi olarak benimseyerek muhafazakâr bir anlayış çerçevesinde kavram ve yaşam alanlarını yorumlamaya çalışmıştır.

Keywords


Intellectual struggle covers an area that is given within the framework of a certain ideological formation with politics, literature and philosophy in the social field and that sees it as a goal to transfer and adopt certain ideas, especially to new generations. When we look at the present from the Ottoman Empire, it is seen that print publishing has come to the fore in order to find social response to the conflicts and struggles in the political field. Especially the schools opened during the II Meşrutiyet time and the young people who study there, contacting different ideas and ideologies take on a certain identity with the magazines, which are printed products. The process, which started with the Journal of Vaka-yı Tıbbiye, published in 1849, has taken on a great variety after one hundred and seventy years, and today, approximately 3 thousand different types of journals are published annually. When we look at the fields of interest of these magazines, it is seen that a significant part of them are youth magazines and they focus on literature, philosophy, politics, thought, culture, art and history. Apart from publishing, these magazines also follow different ways of communication with young people, turning them into educational channels, and follow the path of building a certain identity among young people by transferring ideas and thoughts. This research, which examines the communication strategies of magazines with young people as an educational medium, was conducted with the "document analysis" method within the qualitative research approach. The data set determined in this research is the 21 published issues of Ikra'r Magazine. When a limitation was made here, the Cover Slogans and Visuals of the published issues and the Interviewed Names and Subjects were analyzed separately. From this point of view, the magazine's communication strategies with young people were analyzed. İkra'r Magazine started its publication life in 2016 and adopted a publishing policy in the fields of cultural, philosophical, political, literary and action. By adopting the reflection of social events by young people in a literary and philosophical language as a publishing principle, the journal tried to interpret the concepts and living spaces within the framework of a conservative understanding.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 849
Number of downloads 1,233

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.