ISSN :2146-4219

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİĞİ VE AKRAN ZORBALIĞININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
147-160
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-33

Bu araştırmanın amacı, zorbalık ve akran zorbalığı ile ilişkili faktörlerin, spor yapan ve spor yapmayan ortaokul öğrencilerinin sporcu kimliğine ve akran zorbalığına etkisinin incelenmesidir. Araştırma evrenini Elâzığ İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı orta okullarda öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu ise 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunda Elâzığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda öğrenim gören 427 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada Sporcu Kimliği Ölçeği (SKÖ) ve Zorbalık Eğilimi Ölçeği (ZEÖ) kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.00 programı kullanılarak frekans, yüzde ve anlamlılık tabloları oluşturulmuştur. Araştırmada öğrencilerin sporcu kimlik düzeyi puanları birçok araştırmaya göre düşüktür. Araştırmanın Sonucunda sporcu kimliğinin haklı görme eğilimini, gücü kullanma eğilimini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Sosyal kimlik boyutu Duyuşsal paylaşım eksikliği eğilimini, gücü kullanma eğilimini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Sporla sınırlanmışlık boyutu haklı görme eğilimini, başkalarını üzme eğilimini ve Gücü kullanma eğilimini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Keywords


The focus of this study is to examine the factors associated with bullying and peer bullying, and the effects of secondary school students who play and do not play sports on the identity of athletes and peer bullying. While the universe of the study consists of secondary schools affiliated to Elazig National Education, it is aimed to reach 427 students studying in Elazig National Education in the 2020-2021 education period. The Athlete Identity Scale (SSI) and the Bullying Tendency Scale (CIS) were used in the study. Frequency, percentage and significance tables were created with the SPSS 22 analysis program of the survey data. In the study, the athlete identity level scores of the students are lower than many other studies. As a result of the research, it was determined that athlete identity negatively affects the tendency to feel justified and the tendency to use power. It has been determined that the social identity dimension negatively affects the tendency to lack emotional sharing and the tendency to use power. It has been determined that the dimension of limitation in sports negatively affects the tendency to feel justified, the tendency to upset others, and the tendency to use power.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 926
Number of downloads 2,262

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.