ISSN :2146-4219

ORGANİK ÜRÜNLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN ROLÜ

Author:

Number of pages:
35-63
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-32

Çalışmada organik ürün tüketen tüketicilerin satın alma davranışında ağızdan ağıza iletişimin rolünü incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, kolayda örnekleme yöntemi uygulanarak çevrimiçi anket metoduyla 577 katılımcıdan veri toplanmıştır. Verilerin analizinde amaca uygun istatistik paket program aracılığıyla, güvenilirlik testi, frekans analizi, normallik testi, Sperman Sıra Farkları, korelasyon analizi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; tüketicilerin organik ürün satın alma davranışlarında ağızdan ağıza iletişimin rolünü belirleyen tüm boyutların yüksek düzeyde etkili olduğu ve bu boyutların birbirleri ile pozitif yönlü ilişkiler içerisinde olduğu belirlenmiştir. Ancak katılımcıların cinsiyetleri ve medeni durumları ile organik ürün satın alma davranışlarında ağızdan ağıza iletişimin rolü arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Farklı yaş gruplarında bulunan, çocuk sahibi olan veya olmayan, farklı eğitim ve gelir düzeyinde bulunan ve farklı meslek gruplarındaki katılımcıların organik ürünler satın alma davranışında ağızdan ağıza iletişimin rolünün farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


In the study, it was aimed to examine the role of word of mouth communication in the purchasing behavior of consumers consuming organic products. For this purpose, data were collected from 577 participants with the online survey method by applying the convenience sampling method. In the analysis of the data, reliability test, frequency analysis, normality test, Sperman Rank Differences, correlation analysis, Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis Test were applied by means of a statistical package program suitable for the purpose. As a result of the research; It has been determined that all dimensions that determine the role of word of mouth communication in consumers' organic product purchasing behaviors are highly effective and these dimensions are in positive relations with each other. However, no significant difference was found between the gender and marital status of the participants and the role of word of mouth in their organic product purchasing behavior. It has been concluded that the role of word of mouth communication differs in the behavior of purchasing organic products of participants in different age groups, with or without children, with different education and income levels, and in different occupational groups.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 516
Number of downloads 612

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.