ISSN :2146-4219

OKUL ÖNCESİ DÖNEM DİL GELİŞİMİ BAĞLAMINDA BALKAN ÜLKELERİ VE TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ DİL GELİŞİM ALANLARINA BAKIŞ

Author:

Number of pages:
41-64
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-31

Balkan coğrafyasının mevcut konumu, Avrupa’nın güneyinde, Avrupa kıtasını Asya’ya bağlayan jeopolitik yönden stratejik öneme sahip bir noktada bulunmaktadır. Bu coğrafya içerisinde farklı halklar tarih boyunca birlikte yaşamış ve bugün de yaşamaya devam etmektedir. Böylece bu ülkeler kültürel olarak birbirlerini etkilemekte ve birbirlerinden etkilenmektedir. Kültürel etkileşimde rol oynayan en etkin araçlardan biri dildir. Araştırmacılar, dilin kazanılması ve gelişimi konusunda ilk 10 yaşın önemine vurgu yaparken, okul öncesi eğitim döneminin kritik bir dönem olduğuna da dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın amacını dil öğretimi bağlamında Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya) ile Türkiye’nin okul öncesi eğitim programlarında dil öğrenme alanını inceleyerek benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak oluşturmaktadır. Araştırma doküman incelemesi yöntemi ile yapılandırılmıştır. Öncelikle Balkan ülkeleri ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarına, ilgili bakanlıkların internet sayfasından ulaşılmış, Balkan ülkelerinin okul öncesi programları Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra dokümanlar dil gelişim alanları, kazanımları, uygulamaları ve değerlendirme yöntem teknikleri açısından incelenmiştir. Dil gelişim alanlarında öğretim programları açısından Arnavutluk’ta 105, Bosna Hersek’te 179, Kuzey Makedonya’da 163 ve Türkiye’de 63 kazanımın / göstergenin yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca programlarda dil etkinlikleri olarak kitap okuma, canlandırma yapılması, kitap merkezlerinin oluşturulması, soru-cevap çalışmalarına yer verildiği görülmüştür. Dil gelişim alanlarına yönelik kazanımların değerlendirilmesinde gözlem çalışmalarına yer verildiği, portfolyo uygulamalarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Balkan ülkeleri ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarının dil gelişim alanlarının benzer şekilde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine göre yapılandırıldığı, dil etkinlikleri örneklerinin ve materyallerinin ayrıca değerlendirme yöntem ve tekniklerinin benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma ile birlikte dil gelişim alanına yönelik kazanım dağılımının çocukların gelişim özelliklerine uygun yapılandırılması, ayrıca dil etkinliklerinin zenginleştirilerek ilgi çekici şekilde gerçekleştirilmesi önerilmiştir.

Keywords


The current location of Balkan geography is located in the south of Europe, at a point of strategic geopolitical importance connecting the European continent to Asia. In this geography, different peoples have lived together throughout history. Thus, they affect each other culturally and are affected by each other. Language is one of the most effective tools that play a role in cultural interaction. While the researchers emphasize the importance of the first ten years in language acquisition and development, they also point out that preschool education is critical. This research aims to reveal the similarities and differences by examining the language learning area in the preschool education programs of the Balkan countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, North Macedonia) and Turkey in the context of language teaching. The research was structured with the document analysis method. First, the preschool education programs of the Balkan countries and Turkey were accessed from the relevant ministries' websites and translated into Turkish. Later, the documents were examined regarding language development areas, learning outcomes, practices and evaluation method techniques. As a result, it has been determined that there are 105 learning outcomes/indicators in Albania, 179 in Bosnia and Herzegovina, 163 in North Macedonia, and 63 in Turkey in terms of curricula in language development areas. In addition, it has been observed that language activities such as reading books, making animations, creating book centers, and question-answer activities are included in the programs. Furthermore, it has been determined that observation procedures are included, and portfolio applications are used in the evaluation of acquisitions in language development areas. As a result of the research, it was concluded that the language development areas of the preschool education programs of the Balkan countries and Turkey are similarly structured according to reading, listening, writing, and speaking skills and that the language activities examples and materials, as well as the evaluation methods and techniques, are similar. Along with the research, it has been suggested that the developmental characteristics of children should structure the distribution of learning outcomes in the field of language development, and those language activities should be enriched and carried out interestingly.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 788
Number of downloads 817

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.