ISSN :2146-4219

ROMAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DEVAMSIZLIĞI VE OKUL TERKİ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
21-40
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-31

Bu çalışmada ilkokulda öğrenim gören Roman öğrencilerin okula devamsızlık nedenleri ve çözüm önerilerine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Roman öğrencilerin okula devamsızlık ve okulu terk etme nedenlerine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Katılımcılar 10 öğrenci, 10 öğretmen ve 10 veli olmak üzere 30 kişiden oluşmaktadır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde Roman öğrencilerin genel olarak devamsızlık yaptıkları ve bu uzun devamsızlıklardan sonra okuldan ayrıldıkları, öğretmenlerin ve velilerin bu öğrencilerin eğitimini yeterince önemsemedikleri sonucuna varılmıştır. Velilerin ilgilenmeme sebepleri ise onların da eğitimsiz olmaları ve okuldan hiçbir beklentilerinin olmamasıdır. Öğretmenlerin ilgilenmeme sebepleri Roman öğrencilerin genel olarak kurallara uymamaları, disiplinsiz olmaları, sorun çıkarmaları ve akademik olarak başarısız olmalarıdır. Bu nedenlere ek olarak bazı Roman olmayan (GACO) öğrencilerin Roman öğrencileri okulda dışladıkları ve onlara kötü davrandıkları tespit edilmiştir. Bunun bir yansıması olarak Roman öğrencilerin okula gitmek istemedikleri sonucuna varılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç da Roman öğrencilerin bazı derslerden başarısız oldukları için okula gitmek istemedikleridir. Ayrıca Roman erkek öğrencilerin aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla babaları veya yakın akrabalarının yanında çalışması, Roman kız öğrencilerin ev işlerinde çalıştırılması ve Roman ilkokul öğrencilerin erken yaşta evlendirilmesi nedeniyle okul devamsızlığı yaptıkları ve zamanla okula karşı ilgilerinin azalarak okulu terk ettikleri tespit edilmiştir.

Keywords


In this study, it is aimed to examine the opinions of students, teachers and parents about the reasons for absenteeism and solution suggestions of Romani students studying in primary school. The case study method, which is one of the qualitative research designs, was used in the research. As a data collection tool, semi-structured interview forms were used regarding the reasons for absenteeism and dropping out of school by Romani students. Participants consist of 30 people, including 10 students, 10 teachers and 10 parents. The collected data were analyzed by descriptive analysis method. During the research process, it was concluded that Romani students were generally absent from school and left school after these long absences, and that teachers and parents did not care enough about the education of these students. The reasons why parents are not interested is that they are also uneducated and have no expectations from the school. The reasons why the teachers were not interested are that Romani students generally do not follow the rules, are undisciplined, cause problems and fail academically. In addition to these reasons, it has been determined that some non-Romani (GACO) students exclude Romani students at school and treat them badly. As a reflection of this, it was concluded that Romani students do not want to go to school. Another result obtained from this research is that Romani students do not want to go to school because they fail some courses. In addition, it was determined that Romani male students were absent from school due to the fact that they work with their fathers or close relatives in order to contribute to the family budget, Romani female students are employed in housework, and Romani primary school students are married at an early age, and they drop out of school over time.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 694
Number of downloads 755

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.