ISSN :2146-4219

PİYANO ALANINDA TÜRK MÜZİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
145-161
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-30

Bu çalışmada piyano alanında Türk Müziği uygulamalarına yönelik olarak hazırlanan lisansüstü tezler çeşitli açılardan analiz edilerek değerlendirilmiştir. Piyano ile ilgili yapılan birçok lisansüstü tezin içerisinden seçilen bu çalışmalar incelendiğinde, bu tezlerin Çağdaş Türk Müziği piyano alanına önemli katkılarının olduğu gözlemlenmiştir. Piyano alanında Türk müziği uygulamaları başlığı altında yapılan bu çalışma, ileride bu alan ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara kaynak oluşturması açısından önemlidir. Çalışmanın evrenini; Türkiye’de piyano alanında Türk müziği uygulamaları alanında yayınlanmış lisans üstü tezler oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 29 yüksek lisans, 10 doktora ve 1 sanatta yeterlilik tezine ulaşılmıştır.  İncelenen tezler yayınlanma yılı, cinsiyet, tür, üniversite, enstitü, anabilim/anasanat dalı, danışman, konu ve yöntem gibi bölümlere ayrılarak analiz edilmiştir.  Araştırma verileri betimsel istatistik yöntemleri (yüzde, frekans, crosstab) ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Tüm bunların sonucunda incelenen tezlerin en çoğunun yüksek lisans düzeyinde gerçekleştiği, en çok tezin Gazi Üniversitesi’nde yayımlandığı, en çok içerik analizi ve değerlendirme konusunda çalışmaların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords


In this study, the graduate theses prepared for Turkish music applications in the field of piano were analyzed and evaluated from various perspectives. When these studies, which were selected from among many graduate theses on piano, were examined, it was observed that these theses had significant contributions to the piano field of Contemporary Turkish Music. This study, which was conducted under the title of Turkish music applications in the field of piano, is important in terms of creating resources for researchers who will study this field in the future. The universe of the study; He has created postgraduate theses published in the field of Turkish music applications in the field of piano in Turkey. Within the scope of the study, 29 master, 10 doctoral and 1 art qualification thesis were reached.  The examined theses were analyzed by dividing them into sections such as year of publication, gender, genre, university, institute, department /anasanat branch, supervisor, subject and method.  The research data were analyzed by descriptive statistical methods (percentage, frequency, crosstab) and interpreted. As a result of all these, it was concluded that most of the theses studied were realized at the master's level, most of the theses were published at Gazi University, and most of the content analysis and evaluation studies were conducted.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 775
Number of downloads 758

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.