ISSN :2146-4219

TARİHTE ALLAH’A OĞUL İSNADI BAĞLAMINDA Hz. ÜZEYİR ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
179-209
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-28

 

Allah, hiçbir kavmi rehbersiz bırakmadığı gibi söz konusu rehberleri de kendi haline bırakmamıştır. Onlara “kitap” ve “sahifeler” adını verdiği vahiy manzumeleri ile aklen, ruhen ve fikren aydınlatmıştır. Buna rağmen genelde cemiyetler, muhatap oldukları mesajı bırakmış, kimi zaman rehberlerini kutsamış, hatta çeşitli şekillerde sapmışlardır. Bir kısmı, rehberlerine “Allah’ın oğlu” sıfatını yakıştırmıştır. Söz konusu sapmada Yahudiler de yer almıştır. Bu çalışmada, Kur’an-ı Kerim’de yalnızca bir kez adı geçen ve Yahudilerin “Allah’ın oğlu” diye nitelendirdikleri Hz. Üzeyir ile ilgili bazı yanlış algılar üzerinde durulmaktadır. Konu incelenirken ağırlıklı olarak İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an ve onun tefsiri ile diğer İslâm kaynaklarından istifade edilmiştir. Bunun yanında Ahd-i Atik’in, Ezra, Hezekiel, Nehamya, Mezmurlar, I. ve II. Tarihler ile diğer bazı bölümleri ve bazı tarih kitaplarının verilerine dayanılmıştır. Burada Babil Sürgünü ve İsrailoğulları’nın başına gelen felaketlerin hangileri olduğunun üzerinde durulmuştur. Ayrıca Üzeyir’in Allah’ın insanlara gönderdiği bir peygamber olup olmadığı ve ölümünden yüzyıl sonra diriltilen kişinin Üzeyir olup olmadığı irdelenmiştir. Ayrıca Allah’a oğul olarak isnat etme düşüncesinin bütün Yahudilere mi yoksa sadece belli bir dönemde Hz. Muhammed (sas) ile tartışmaya giren birkaç kişiye mi mahsus olduğu düşüncesi tahlil edilmiştir.

Keywords


Just as Allah did not leave any people without a guide, He did not leave the said guides to themselves. He enlightened them mentally, spiritually and intellectually with the revelation poems that he called "books" and "pages". Despite this, societies generally left the message they were dealing with, sometimes blessed their guides, and even deviated in various ways. Some ascribed the title of "son of God" to their guide. Jewry also took part in this deviation. In this study, The Prophet, who is mentioned only once in the Qur'an and whom the Jewry describe as the "son of God", some misconceptions about Saint Uzeyir will be discussed. While examining the subject, the Qur'an, which is the main source of Islam, and its interpretation and other Islamic sources will be used. In addition, the Ahd-i Atik, Ezra, Hezekiel, Nehamya, Mezmurlar, I. ve II. An examination will be made based on the dates and some other chapters and data from other history books. It will focus on the Babylonian exile and the disasters that happened to the Israelites. In addition, it has been examined whether Uzeyir is a prophet sent by Allah to people and whether the person who was resurrected a century after his death was Uzeyir. In addition, whether the thought of attributing God as a son to all Jewry or only in the process of descent will be analyzed whether it belongs to a few people who had an argument with the Hz. Prophet Muhammad.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 908
Number of downloads 902

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.