ISSN :2146-4219

YABANCI DİL ÖĞRENİMİ SÜREÇLERİNDE MOTİVASYON VE KİŞİLİK

Author:

Number of pages:
51-61
Language:
English
Year-Number:
2021-28

Küreselleşen dünyada milletlerin ana dilleri dışında, ortak bil dil haline gelen yabancı bir dili öğrenmeleri ve öğretmeleri, neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı ve önlenemez değişimler yabancı dil öğrenmeyi diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de önemli hale getirmiştir. Yabancı dil öğrenme süreçlerinde hem kişilik özellikleri hem de motivasyon, öğrenenlerin başarısında büyük öneme sahip iki temel faktördür. Tüm öğrenenler farklı şekilde öğrenir ve farklı şekilde motive olur. Buradan hareketle yapılan bu çalışmada, yabancı dil öğreniminde içsel ve dışsal motivasyonun rolü, öğrencilerin kişilik özellikleri ile yabancı dil öğrenme arasındaki ilişki ve son olarak yabancı dil öğreniminde öğrenenlerin motivasyonunu artırmak için yapılan çalışmalar ele alınacaktır. Sonuç olarak, yabancı dil öğrenen bireyler birbirinden çeşitli boyutlarda farklılık göstermektedir. Bu boyutlardan bazıları kişilik, motivasyon, öğrenme stili, yetenek ve yaş ile ilgilidir. Bu makalenin amacı, kişilik özellikleri, motivasyon ve yabancı dil öğrenimi arasındaki ilişkiyi vurgulamak ve özetlemektir.

Keywords


In the globalizing world, it has become almost a necessity for nations to learn and teach a foreign language, which has become a common language apart from their mother tongue. The rapid and unavoidable changes in science and technology have made learning a foreign language important in our country as well as in other developed countries. In the process of learning a foreign language, both personality traits and motivation are two main factors that have great importance in the success of learners. All learners learn and are motivated differently. From this point of view, in this study, the role of intrinsic and extrinsic motivation in foreign language learning, the relationship between students' personality traits and foreign language learning, and finally, studies to increase the motivation of learners in foreign language learning will be discussed. As a result, individuals learning a foreign language differ from each other in various dimensions. Some of these dimensions are related to personality, motivation, learning style, ability, and age. The purpose of this article is to highlight and summarize the relationship between personality traits, motivation, and foreign language learning.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 918
Number of downloads 948

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.