ISSN:2146-4219

EBEVEYN TUTUMLARI İLE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN KARAR VERME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
73-93
Year-Number:
2021-26

Bu çalışmanın amacı ebeveyn tutumları ile okul öncesi dönemdeki çocukların karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın evrenini Afyonkarahisar il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi anaokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devam eden 5 yaş grubundaki çocukların anne-babaları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 454 anne ve baba dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından geliştirilen “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve Pekdoğan (2015) tarafından geliştirilen “Karar Verme Becerileri Değerlendirme Aracı-Ebeveyn Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Spearman Korelasyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ebeveynlerin demokratik tutumlarının çocukların cinsiyetine, aşırı koruyucu tutumlarının çocuk sayısına, demokratik, otoriter ve aşırı koruyucu tutumlarının anne baba öğrenim düzeyine gore anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Çocukların karar verme becerilerinin ise çocukların cinsiyetine, çocuk sayısına, anne baba öğrenim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermediği ve ebeveyn tutumları ile çocukların karar verme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Keywords


This aim of this study to examine the relationship between parental attitudes and preschool children’s decision making skills. The population of this research, in which the correlational survey model was used, consisted of parents of five years old children attending kindergartens affiliated to the Afyonkarahısar-Turkey Provincial Directorate of National Education in the 2019-2020 academic year. The sample of the study consisted of a total of 454 parents determined by random sampling method. The research data were collected through “General Information Form”, “Parents’ Attitude Scale” developed by Karabulut Demir and Şendil (2008) and the “Decision Making Skills Assesment Tool-Parents Form” developed by Pekdoğan (2015). The data were analyzed by Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test and the Spearman’s Correlation Anaysis. As a result of this study a statistically significant difference was determined between the children’s gender and democratic attitutes, the number of children and overprotective attitudes, educational status of the parents and democratic, authoritarian and overprotective attitudes of parents while no significant difference between the children’s gender, the number of children, educational status of the parents and childrens’ decision making skills. It was also found that there was a statistically significant difference between parents’ attitutes and childrens’ decision making skills.

 

 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 71
Number of downloads 123

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.