ISSN:2146-4219

KENTLEŞME SÜRECİNDE ALEVİ RİTÜELLERİ VE İNANÇ PRATİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER (İSTANBUL-SİVAS ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages:
59-72
Year-Number:
2021-26

Özet

İnsanların bulundukları yerden başka bir yere hareket etmelerine göç adı verilmektedir. Göç olgusuna çeşitli sebeplerle maruz kalmış topluluklardan biri de Alevilerdir. Göç olgusuna maruz kalmış toplulukların kimliğinde ve inanç unsurlarında meydana gelen değişimler çalışmamıza yön vermektedir. Bu çalışmada “Kentleşme Sürecinde Alevi Ritüelleri ve İnanç Pratiklerindeki Değişmeler (İstanbul-Sivas Örneği)” başlığı altında kırsaldaki sahamız olan Sivas’ta belirlediğimiz ve müşterek bir ocağa bağlı bulunan beş köy özelinde Alevi ritüelleri ve inanç pratikleri ele alınmıştır. Çalışmanın bir diğer sahası olan İstanbul ilinde belirlediğimiz dört ilçeye çeşitli sebeplerle kırsaldan göç etmiş kişilerle yapılan mülakatlar sonucu, kentleşme olgusunun beraberinde getirdiği, inanç ve ritüeller üzerindeki değişim ve dönüşümlerin etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords


People’s movement from a place to another is called migration. Alevis are one of the communities that has been subjected to migration. Our research is dominated by the alterations that occur in the identities and belief factors of societies that underwent migrations. In this study, ‘’Alevi rituals in process of urbanization and changes in their belief practices’’ is touched upon under the title, ‘’Sivas-İstanbul’’ example, on urban area that chosen by us and in specialization on five villages that depend on communal ideal association. As another field of the study, in the result of the interviews made with the people who migrated from the rural areas for various reasons to the four districts that is detected in the province of Istanbul, the effects of changes and transformations on beliefs and rituals brought about by the phenomenon of urbanization have been tried to be proved.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 123
Number of downloads 153

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.