ISSN:2146-4219

ATATÜRK DÖNEMİ DERGİLERİNDEN RESİMLİ ŞARK DERGİSİ’NİN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME ETKİSİ

Author:

Number of pages:
131-145
Year-Number:
2020-25

Genel anlamda basın, özelde ise dergiler, toplumların değişim ve dönüşümünde kritik öneme sahip araçlardır. 1930’lu yıllar, Türk toplumunun yüzyıllardır oluşturduğu alışkanlıklarını büyük oranda değiştirdiği 1920’li yıllardan hemen sonraki yıllardır. Bu değişimin nasıl gerçekleştiği, bu konuda basının ne gibi roller üslendiği merak edilen bir konu olmuştur. Bu çalışmaya konu olan Resimli Şark Dergisi ile 1931-1935 yıları arasında toplumsal evrimin kodları çözülmeye çalışılacaktır. Resimli Şark Dergisi bizlere yaptığı yayınlarla toplumsal dönüşümün gerçekleşme şekillerini gösterdiği gibi, çoğu zaman da toplumsal dönüşümün oluşumuna öncülük yapan bir yayın politikası takip etmiştir. Bu süreçte bazen inkılap hareketlerinin uygulama basamakları anlatılmış, bazen de Türk gençliğine tavsiyeler biçiminde yazılara yer verilmiştir. Türkiye'nin dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olabileceği şeklinde Türk toplumuna motive edici yazılara da rastladığımız dergide; o dönem, tartışmaların odağında yer alan Türkçe ezan, Türk Dil Kurumu’nun öz Türkçe, Türk Tarih Kurumu’nun İslamiyet öncesi Türklerin tarihi gibi konularda yapılmış yazılara da rastlanılmaktadır.

Keywords


Press in general and magazines in particular are critical tools in the change and transformation of societies. The 1930s are the years after the 1920s, when Turkish society changed the habits that it has formed for centuries. How this change took place and what kind of roles the press assumes in this issue has been a curious subject. With the Illustrated Şark Magazine, which is the subject of this study, the codes of social evolution will be tried to be unraveled between 1931-1935. Resimli Şark Magazine has shown us the ways in which social transformation takes place with its publications, and has often followed a publication policy that leads the formation of social transformation. During this process, sometimes the implementation steps of the revolution movements were explained, and sometimes articles were included in the form of recommendations to Turkish youth. Turkey is one of the world's most powerful state in the form of Turkish society could be motivating articles to journals in which we encounter; At that time, Turkish adhan, which was at the center of the discussions, Turkish Language Institution's pure Turkish, Turkish Historical Society's history of the Turks before Islam are also encountered.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 88
Number of downloads 179

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.