ISSN:2146-4219

İKİNCİL TOPLUMSALLAŞMA ARACI OLARAK YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SÜREÇLERİNİ PİERRE BOURDİEU’NÜN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRMEK: BLOGOSFER VE BLOGGER İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages:
55-91
Year-Number:
2020-24

Bu çalışma teknolojik yeniliklerle birlikte iletişim süreçlerinde yaşanan değişimin toplumsallaşma süreçlerine etkisini vurgulamaktadır. Çevrimiçi ortamların bireyler tarafından etkileşimli iletişim aracı olarak kullanımı, toplumsallaşma süreçlerinin gerçek dünyadan sanala aktarılmasını sağlamıştır. Mikro alanda, blogosfer çevrimiçi ortamında iletişim süreçlerinin değişimi ve yeni toplumsallaşmaya yansımaları incelenmiştir. Araştırma evreni olarak blogosferde en çok bilinen blog türlerinden biri olan seyahat blogları seçilmiştir. Araştırma örneklemi olarak en çok takipçisi olan üç Türk blogger’ının blogları seçilmiştir. Pierre Bourdieu’nün alan, sermaye ve habitus kavramlarına dayanan düşünümsel sosyolojik bakışı temelinde, iletişimin dilinin yeni toplumsallaşmaya yansımaları üzerine betimsel bir inceleme yapılmıştır. Bloggerların her birinin en yüksek etkileşime sahip beş yazısı ve bu yazıya gelen yorumlar betimsel bir yöntem olan netnografik analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma deseninin oluşturulması aşamasında sosyolog Pierre Bourdieu’nün kavramsal altyapısından yararlanılmıştır. Elde edilen araştırma bulguları sonucunda teknolojik yeniliklerin iletişim süreçlerinin değişimine önemli derecede etkisi olduğu ve çevrimiçi ortamlarda iletişimsel olarak yeni bir toplumsallaşma biçiminin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

Keywords


This study emphasizes the change of communication processes with technological innovations and the effect of this change on socialization processes. The use of online environments as an interactive communication tool by individuals has enabled the socialization processes to be transferred from the real world to the virtual worlds. In the micro field communication processes and the emergence of the new form of socialization was examined in online blogosphere environment. As a research domain, it was decided to examine the travel blogs, which is one of the most famous blog types in the blogosphere. Three Turkish bloggers' who have the most followers blogs have been selected as a research sample. A descriptive review was done about reflections of communication language to new socialization according to Pierre Bourdieu’s sociological point of view which based on consepts area, capital and habitus. For each blogger five articles which has the highest interaction and the comments to these articles were examined with using netnographic analysismethod. The conceptual infrastructure of the sociologist Pierre Bourdieu was used to evaluate the results and examine the socialization processes throughout the study. As a result of the research findings, it has been observed that technological innovations have a significant effect on the change of communication processes and a new socialization phenomenon that has emerged in online environments.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 391
Number of downloads 126

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.