ISSN:2146-4219

ASR SÛRESİNİN KAVRAM VE İ’RAB AÇISINDAN TAHLİLİ

Author:

Number of pages:
147-178
Year-Number:
2020-24

Asr Suresi Kur’an’ın 103. sûresidir. İmam Hatip, İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile Dil okullarının artışıyla birlikte Kur’ân’ı Arapça aslından öğrenmek isteyenlerin sayısında da artış görülmektedir. İnternete erişim sayesinde artık halkın her kesimi istediği bilgiye pek çok bölgemizde rahatça ulaşabildiğinden uzaktan eğitim yoluyla da Arapça eğitimi hızlanmıştır. Bu rağbet pek çok mealin toplandığı meal sitelerinin çoğalmasını da beraberinde getirmiştir. Türkçe konuşan bir kesim artık sadece mealle yetinmemekte, cümlelerin kavram ve i’rab analizini de akademik sahalarda aramaktadır. Araştırmalarımız bu hususların hepsini birden ele alan çalışmaların yeterli olmadığı yönündedir. Amacımız bu ihtiyaca cevap vermek, hem kavram hem i’rab hem de mealler açısından yapılan bir mukayeseyi gözler önüne serip bir fikir vermeye katkı sağlamaktır. Bu gayeye yönelik olarak önce surenin önemi araştırılmıştır. Akabinde her bir ayetin içinde yer alan önemli kavramlar kaynak eser konumundaki pek çok Arapça sözlükten taranmıştır. Ardından bazı müfessirlerimizin ayete yönelik bildirimlerine değinilmiştir. Daha sonra her bir ayet Arapça dilbilgisi kaideleri bakımından incelenmiştir. Toplanan verilerden istifade edilerek herhangi bir meal sitesinden sayıca az olan çeşidi seçilerek karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Böylece meallerle bu araştırma sonuçlarının ne kadar ayrıştığı veya örtüştüğü yönünde bulgulara rastlanmıştır.

Keywords


Surah of Asr is the 103rd surah of the Qur'an. With the increase of Imam-Hatips, Faculty of Theology and Islamic Sciences and Language schools, there is an increase in the number of people who want to learn the Quran in Arabic. Thanks to access to the internet, Arabic education has been accelerated through distance education, since every segment of the public can easily access the information they want in many regions. This attracted the reproduction of translation sites where many translations were collected. A Turkish-speaking segment is no longer just content with the translation, but also search for concept and i`rab analysis of sentences in academic fields. Our research is that studies addressing all of these issues are not sufficient. Our aim is to respond to this need, to contribute to giving an idea by revealing a comparison made in terms of both concept and i`rab and translations. For this purpose, the importance of the surah was first investigated. Subsequently, the important concepts in each verse were scanned from many Arabic dictionaries in the source. Then, some of our commentators' notices regarding the verse are mentioned. Then, each verse is examined in terms of Arabic grammar bases. By making use of the data collected, comparisons were made by selecting the fewer in number type of any translation site. Thus, findings have been found regarding how much the results of this research have been mismatched or overlapped with translations.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 293
Number of downloads 121

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.