ISSN:2146-4219

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN OYUN TERCİHLERİ

Author:

Number of pages:
193-203
Year-Number:
2020-24

Eski ve evrensel bir olgu olan oyun, çocukların hayatında önemli bir yer tutar. Oyun, normal gelişim gösteren çocukların yanında üstün yetenekli çocukların da gelişimini desteklemek açısından önemli ve işlevsel bir araçtır. Akranlarından bilişsel özellikler açısından hızla gelişen üstün yetenekli öğrenciler, ortalamanın üzerinde yetenek, yaratıcılık ve görev bağlılığına sahiptir ve bu üçünü birleştirerek bir veya daha fazla alana uygularlar. Bu araştırmada üstün yetenekli çocukların oynamayı tercih ettikleri oyun türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma modellerinden biri olan 'durum çalışması' modeli tercih edilmiştir. Veriler, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden 20 öğrenciyle yapılan telefon görüşmeleri sonucunda elde edilmiştir. Verilerin içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilip yorumlanmasının ardından üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştiren satranç ve lego gibi oyunları tercih ettikleri belirlenmiştir.

Keywords


Play, which is an old and universal phenomenon, keeps an important place in children's life. Play is a significant and functional tool in terms of supporting the development of gifted children as well as normal developing children. Gifted students who develop rapidly from their peers in terms of cognitive characteristics have above-average ability, creativity and task commitment and apply these three into one or more fields by combining them. This research aimed to determine the types of games, which gifted children prefer to play. The 'case study' pattern, out of the qualitative research patterns, was preferred. The data were obtained through phone interviews with 20 students attending Science and Art Centers in Turkey during the 2019-2020 academic year. After analyzing and interpreting the data using content analysis technique, it was determined that gifted children prefer playing games such as chess and lego, which develop their creativity and thinking skills.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 276
Number of downloads 128

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.