ISSN:2146-4219

NEOLİBERALİZMİN VE HEGEMONYANIN YENİ DİLİ TOTAL BÜROKRATİKLEŞME: ELEŞTİREL BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Author:

Number of pages:
179-192
Year-Number:
2020-24

Bu çalışmanın amacı, bürokratikleşmeyi toplumsal yaşamın bütün düzeylerine aktaran, bu yönüyle çağdaş dünyanın kaçınılmaz özelliklerinden biri gibi görünen ve neoliberalizmle daha belirgin hale gelen “total bürokratikleşme” olgusunun gündelik yaşam üzerindeki etkilerini tartışmaktır. Çalışma verileri literatür taraması-ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada yeni bir kuramsal analiz veya kavramsal bir katkı sağlama yerine literatürdeki tartışmalar üzerinden eleştirel bir yorum geliştirilmeye çalışılmıştır. 20’nci Yüzyıla damgasını vuran bürokratik yönetim modeli neoliberalizmin kamu yönetimindeki yansıması olarak görülebilecek yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının ortaya çıkmasıyla sık sık eleştirilmeye başlanmıştır. Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının önde gelen amaçlarından biri; özel sektör yönetim mantığının egemen kılınması suretiyle devletin idari aygıtındaki bürokratik formaliteleri azaltmaktır. Buna karşın günümüzde bürokratik formalitelerin, sadece devletin idari aygıtında değil, gündelik yaşamın bütününde yaygınlaştığı görülmektedir.

Keywords


The aim of this study is to discuss the effects of "total bureaucratization", which transfers bureaucratization to all levels of daily life and seems to be an inevitable feature of the modern world. The data were obtained from the secondary sources. Instead of making a new theoretical analysis or a conceptual contribution, a critical interpretation was tried to be developed through the discussions in the literature. The bureaucratic management model that marked the twentieth century has been criticized with the emergence of a New Public Management (NPM), which can be seen as the reflection of neoliberalism in public administration. One of the leading goals of NPM is to reduce bureaucratic formalities by making the private sector management logic dominant in public sector. Contrarily, bureaucratic formalities are becoming widespread in every facet of daily life.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 259
Number of downloads 141

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.