ISSN:2146-4219

BİYOLOJİ VE COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI EKOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
33-53
Year-Number:
2020-24

Bu çalışmanın amacı biyoloji ve coğrafya öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testi ile temel ekolojik kavramlardan ‘ekosistem, komunite, populasyon ve habitat’ anahtar kavramlarına ilişkin bilişsel yapılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Biyoloji ve Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın 4. sınıfında öğrenim gören toplam 56 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada ‘kelime ilişkilendirme testi’ (KİT) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Biyoloji ve coğrafya öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testine verdikleri cevaplara göre hazırlanan frekans tablosuna göre anahtar kavramlarla ilgili biyoloji öğretmen adaylarının toplam 91; coğrafya öğretmen adaylarının ise toplam 95 kelime kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Biyoloji öğretmen adaylarının toplamda 182 kelime ile toplamda 165 kelime üreten coğrafya öğretmen adaylarından daha fazla kelime ürettikleri belirlenmiştir. Ayrıca anahtar kavramlar bazında bakıldığında ise yine ekosistem, komunite ve populasyon kavramlarıyla ilişkili üretilen kelime sayısının biyoloji öğretmen adayları lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgulara göre, biyoloji öğretmen adaylarının coğrafya öğretmen adaylarına göre anahtar kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının daha gelişmiş olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Keywords


The aim of this study is to determine the cognitive structures of preservice biology and geography teachers regarding the key concepts of ‘ecosystem, community, population and habitat’, which are among the basic ecological concepts. The working group of the research in the faculty of education at a state university in Turkey Biology and Geography Education is a total of 56 teachers studying at 4th grade. In the research, ‘word association test’ (WAT) was used as a data collection tool. According to the frequency table prepared according to the answers given by the preservice biology and geography teachers to the word association test, a total of 91 preservice biology teachers related to key concepts; It is concluded that preservice geography teachers use a total of 95 words. It was determined that preservice biology teachers produced more words than preservice geography teachers who produced 182 words in total and 165 words in total. Also, when analyzed on the basis of key concepts, it is understood that the number of words produced related to ecosystem, community and population concepts is in favor of preservice biology teachers. According to these findings, it can be concluded that preservice biology teachers have more developed cognitive structures related to key concepts than preservice geography teachers.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 314
Number of downloads 159

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.