ISSN:2146-4219

KİTÂB-I GÜZÎDE’DE GEÇEN BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
263-281
Year-Number:
2020-24

Kitâb-ı Güzîde karışık dilli eserler dönemi içerisinde değerlendirilen eserlerden biridir. Ebû Nasr bin Tahir bin Muhammed es-Serahsî tarafından yazılmıştır. Ancak yazarı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Kitâb-ı Güzîde İslâmî konuları ihtiva etmekle birlikte eserin birçok nüshası bulunmaktadır. Bu makalede bir geçiş dönemi eseri olan Kitâb-ı Güzîde adlı eserde mevcut olan birleşik fiiller değerlendirilmiş ve sayısal veriler açısından analiz edilerek incelenmiştir. Çalışma oluşturulurken Serhat Küçük’ün “Kitâb-ı Güzîde Akâidü’l-İslâm adlı eseri esas alınmıştır. Çalışmada tarama yöntemiyle metinde yer alan birleşik fiiller belirlenmiştir. Tespit edilen birleşik fiiller yapısına göre tasnif edilmiştir. Çalışma metne dayalı olduğu için tespit edilen fiillerin yer aldığı cümlelere yer verilmiştir. Ulaşılan veriler ışığında fiillerin kullanım sayıları verilmiş olup belli çıkarımlara ulaşmak hedeflenmiştir.

Keywords


Kitâb-ı Güzîde is one of the works evaluated in the period of mixed language works. It was written by Ebû Nasr bin Tahir bin Muhammed es-Serahsî. However there is not much information about the author. Although Kitâb-ı Güzîde contains İslamic subjects there are many copies of the work. In this article the combined verbs existing in the work named Kitâb-ı Güzîde which is a work of transition period are evaluated and analyzed in terms of numerical data. While creating the study, Serhat Küçük's work titled “Kitâb-ı Güzîde Akâidü’l-İslam” was taken as the basis. In the study compound verbs in the text were determined by scanning method. The compound verbs determined are classified according to their structure. Since our study is based on the text the sentences containing the determined verbs were included. In the light of the data reached the usage numbers of verbs are given and it is aimed to reach certain conclusions.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 350
Number of downloads 177

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.