ISSN :2146-4219

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI YAZMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ

Author:

Number of pages:
469-502
Language:
Year-Number:
2018-19

YYaratıcı yazma teknikleri, yazmanın süreç olarak ele alındığı çalışmalardır. Yazma çalışmaları içinde yaratıcı yazma tekniklerine yer verilmesinin, öğrencilerin yaratıcılığını, hayal gücünü, yazmaya olan tutumunu ve yazma becerisini geliştirdiği araştırmalarla ortaya konmaktadır. Bu süreçte kendilerine büyük görevler düşen öğretmenlerin de yaratıcı yazma çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi olması ve bu çalışmaları kendilerinin de uygulamış olmaları gerekmektedir. Bu gerekle çalışma kapsamında sınıf öğretmenlerinin yaratıcı yazma uygulamalarına katılmaları ve çalışmaların ardından yaptıkları öz değerlendirmeleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, eylem araştırması olarak desenlenen çalışmada 44 sınıf öğretmeni çalışma grubu olarak seçilmiştir. Açık uçlu sorulardan oluşan bir değerlendirme formuyla toplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin yaratıcı yazma konusunda bilgilerinin olmadığı ve sınıflarında bu çalışmaları uygulamadıkları görülmüştür. Bununla beraber öğretmenler, öğrendikleri yaratıcı yazma tekniklerini sınıflarında uygulayacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yaratıcı yazma tekniklerinin sınıf içinde uygulama yapma, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirme gibi 11 farklı başlıkta öğretmenlere katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


Creative writing techniques treat writing as a process. Several studies have shown that exploiting creative writing techniques as a writing activity improves students’ creativity, imagination and writing skills along with their attitude towards writing. It is essential for teachers to have learnt about creative writing techniques by experience since they have a crucial role in the application process of such techniques. For this reason, the purpose of this study is to include elementary school teachers in creative writing activities and reveal their end-of-activity self-evaluations. To this end, an action research has been conducted with the participation of 44 elementary school teachers. The data has been collected through an evaluation form consisting of open-ended questions, and content analysis has been used. Results have shown that the teachers do not have knowledge of creative writing and they do not use these techniques in their lessons. Additionally, the teachers indicated that they would apply the techniques they have learnt in their lessons. The results have also shown that creative writing techniques help teachers in 11 aspects such as having in-class practices and enhancing students’ level of knowledge and skills.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,240
Number of downloads 3,012

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.