ISSN :2146-4219

FONO-SEMANTİK AYRILAŞMA/ARKAİKLİK BAĞLAMINDA IRAK TÜRKMEN AĞIZLARINDA: ĀCI(U)Ġ, ʽECCİ, ʽECCÜG(K)

Author:

Number of pages:
65-76
Language:
Year-Number:
2018-19

Bu makalede bir taraftan fono-semantik ayrılaşma hadisesi diğer taraftan arkaiklik kavramları geniş bir şekilde tanımlanmış, bunlar arasındaki ilişki Irak Türkmen Ağızlarından (ITA) alınan ācıġ/ācuġ,’ecci, ’eccüg/k kelimeleri bağlamında ortaya konmuştur. Bu iki terim arasındaki ilişkinin ortaya konarak etimolojik açıdan hangi kelimenin asli ve dolayısıyla arkaik olduğunu belirleme hususunda nasıl kullanışlı bir yöntem olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Makalede ayrıca, ele alınan kelimelerin anlamlarının da arkaikliği üzerinde durulmuş, Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi yazı dili ve ağızları arasındaki karşılaştırmalarla ağız tasniflerine dair bazı ipuçlarının elde edildiği gösterilmiştir. Bunun yanında, arkaikleşmiş ācıġ/ācuġ kelimesinin günümüzdeki kullanım genişliğine dikkat çekilerek arkaikleşmeyle kavram alanlarının oluşması arasındaki ilişki incelenmiştir. Bundan başka fono-semantik ayrılaşmanın bir kelime yapma yolu olarak dilin kelime hazinesinin oluşmasındaki ve gelişmesindeki rolü örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords


This article explores the issue of phono-semantic variation in detail while it also defines the term of archaism. Besides, the relationship between two has been investigated within the framework of the words “ācıġ/ācuġ,ʽecci, ʽeccüg/k” from Iraqi-Turkman dialects. It has been aimed to demonstrate how useful method it is to determine which word was etymologically original thus archaic by demonstrating the correlation between these two terms in this article. The article has also investigated how archaic the meanings of these words were and it has been proved that there exist several clues regarding dialect classification by conducting plenty comparisons among written language and dialects of Azerbaijani and Turkey Turkic Languages. The relationship between archaism and emergence of conceptual fields has also been explored by drawing attention to how widely the archaic word ācıġ/ācuġ is used today. Besides, the role of phono-semantic variation in formation and development of the vocabulary of a language as a way of derivation has been demonstrated via several examples.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,199
Number of downloads 3,332

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.