ISSN :2146-4219

TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERLERİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ

Author:

Number of pages:
01-13
Language:
Year-Number:
2018-19

Türkiye Türkçesi için hazırlanan gramer çalışmalarında sözcükler ya Arap grameri esasında anlamlı (isim ve fiiller) ve görevli (edat, ünlem, bağlaç) sözcükler olarak sınıflandırılmış ya da Fransızca gibi bir batı dili gramerleri örnek alınarak sözcükler sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Günümüzdeki gramer çalışmaları sözcük türlerini genel olarak isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç ve ünlem başlıkları altında incelemektedir. Bu sekiz başlığa ek olarak yardımcı fiiller, modallar gibi farklı başlıkların açıldığı çalışmalara da rastlanmaktadır. Türkmen Türkçesine hatta Sovyetler Birliği’nden ayrılmış Türk devlet ve topluluklarının lehçelerine bakıldığında sözcük türleri başlıklarında dikkat çekici bir artış görülür. Bu coğrafyada hazırlanan gramer çalışmalarında tanıdık olan isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç ve ünlem dışında sayılar, enklitikler, modal sözler, ses taklidi sözcükler, çocuk sözcükleri, seslenme sözcükleri gibi başlıklar da yer almaktadır. İşte bu çalışmada -özellikle- Türkmen Türkçesiyle yazılmış gramer çalışmalarında sözcüklerin nasıl sınıflandırıldığı, başlıklar altında konuların nasıl ele alındığı, tespit edilen yeni başlıkların Türkiye Türkçesi gramerlerindeki karşılığı belirlenecek ve bu farklı başlıkların Türkiye Türkçesi için de uygulanabilirliği sorgulanacaktır. Çalışmamızın sonucunda sözcük türleri ile ilgili olarak Türkmen Türkçesi örneğinde diğer Türk lehçeleri için de belli çıkarımlara ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın bir diğer çıktısı, hem lehçe alanında çalışan dilciler hem lehçe konuşurlarına Türkiye Türkçesi öğreten eğitimciler hem de bu lehçeleri konuşan ya da öğrenen öğrenciler için karşılıklı gramer terimlerinin netleşmesi olacaktır.

Keywords


In the grammar studies prepared for Turkish language in Turkey, words are classified either as meaningful words in Arabic (names and verbs) and functionary words (preposition,interjection,conjunction) or in a similar pattern of a west language grammer like French. According to the recent grammar studies, words have generally been analyzed as noun, adjective, pronoun, adverb, verb, preposition, conjuction and interjection. In addition to these eight headlines, it is usual to see some extra studies including auxiliary and modal verbs. When we examine the Turkmen Turkish –even the dialects of Turkic states which left the Soviet Union– we can see a considerable increase in parts of speech. The grammar studies conducted in this geography not only includes the familiar noun, adjective, pronoun, adverb, verb, preposition, conjunction and exclamation but also the numbers, enclitics, modal idioms, vocal mimic words, children idioms, addressing words. As a result of our work, it is aimed to reach certain conclusions with regard to the types of words in Turkmen Turkish and for other dialects examples. Also another result is to become clearer some grammar terms for lecturers, learners or users of these dialects.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,258
Number of downloads 3,328

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.