ISSN :2146-4219

MİYASE SERTBARUT’UN KAPİLAND ÜÇLEMESİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
105-136
Language:
Year-Number:
2018-19

Miyase Sertbarut’un Kapiland’ın Kobayları, Kapiland’ın Karanlık Yüzü ve Kapiland’ın Kıyameti adlı üç kitabı Türkçe dersi genel amaçları ile 2018 yılında yayımlanan İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi öğretim programında yer alan değerler açısından incelenmiştir. Giriş bölümünde literatür bilgisine yer verilmiştir. Nitel araştırma özelliği taşıyan çalışmada, genel tarama modeline uygun olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Veriler doküman analizi yöntemiyle elde edilmiştir. Veriler analiz edilirken içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre bulgular elde edilmiştir. Miyase Sertbarut’un incelenen üç kitabında öne çıkan değerler üretim, tutumluluk (tasarruf), adalet ve eşitliğe inanma, eleştirel ve sorgulayıcı olma, sorunlara çözüm arama, sağlığın değerini bilme, umutlu olmak ve doğa sevgisidir. Teknoloji kullanımı ise kitapta eleştirilmektedir. Bulgulara göre, Miyase Sertbarut’un Kapiland’ın Kobayları adlı kitabında dünyaya hâkim olan tüketim sistemi eleştirilmekte üretim öne çıkmaktadır. Bunun yanında sağlığın değeri, doğa sevgisi öne çıkan değerler arasındadır. Miyase Sertbarut, Kapiland’ın Karanlık Yüzü kitabında tüketim sistemini eleştirmeye devam etmiştir. Kapiland’ın Kıyameti adlı kitabında ise teknoloji kullanımı karşıtlığı ve umutlu olmak değerlerinin ön planda olduğu görülmektedir. Teknolojinin insan yaşamını ve doğayı tehdit ettiği sonucu çıkmaktadır. Sonuçlardan sonra öneriler sunulmuştur.

Keywords


The three books of Miyase Sertbarut, Kapiland’ın Kobayları, Kapiland’ın Karanlık Yüzü and Kapiland’ın Kıyameti are investigated according to the general objectives of Turkish National Education, theaims of primary education, the basic principles of secondary education and in terms of values included in the curriculum of the Primary and Secondary School Turkish Course published in 2017. In the introduction section, literatüre information is given. In this study which has qualitative research feature, document review has been done in accordance with general screening model. Data is obtained by document analysis method. While analyzing the data, content analysis and descriptive analysis methods are used. In the study which has qualitativere search feature, document review was conducted in accordance with the general screening model. According to this, the findings were obtained. In these three books of Miyase Sertbarut, the prominent values are the production, frugality (saving), the value of healthand the love of nature. Theuse of technology is criticized in the book. According to the findings, in Miyase Sertbarut's Kapiland'ın Kobayları the consumption system dominating the world is critised and production stands out. Besides, the value of health, love of nature are among the prominent values. In Miyase Sertbarut's Kapiland’ın Karanlık Yüzü boks opposition to theuse of technology is seen. It is concluded that technology threatens human life and nature. Recommendations are presented after the results.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,998
Number of downloads 3,425

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.