ISSN :2146-4219

YÖRESEL YEMEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME ETKİSİ: KIRGIZ MUTFAĞI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
423-436
Language:
Year-Number:
2018-19

Avrasya uygarlıklarının temelini oluşturan ve oldukça zengin bir kültürel birikime sahip olan Kırgızistan daha çok coğrafi yapısı, tarihi ipek yolu ve göçebe kültürü ile tanınmaktadır. Oysa ilgili alan yazın incelendiğinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, onların beslenme alışkanlıklarını etkileyen ve onlardan etkilenen Kırgızistan mutfağı ile ilgili çalışmalar henüz arzu edilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı bu çalışma Kırgız mutfak kültürünün zenginliğini ve etkilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada öncelikle Kırgız mutfak kültürü tespit edilmiş ve Kırgızistan turizmine olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma için gerekli olan veriler Nisan 2018’de yapılan alan araştırmasından elde edilmiştir. Elektronik ortamda değerlendirilen veriler ile yöresel yemeklerin destinasyonları beş (5) farklı boyutta (kültürel, sosyal, sağlık, ekonomik ve tanıtma) etkilediği tespit edilmiştir. Genel olarak olumlu yönde katkı sağlayan yöresel yemekler ile ilgili düşüncelerin cinsiyete, medeni duruma, eğitim durumuna ve gelir seviyesine göre farklık gösterdiği de belirlenmiştir.

Keywords


Kirghizstan which constitute the basic of Eurasian civilization and its rich cultural background is usually known with its topography, Silk Road and nomad culture. When reviewing the relevant literature it can be seen that amount of the studies about Kirghizstan Cousin is not desired level although Kirghizstan hosted many civilizations and affected their feeding behavior in its history. To full fill this gap this study’s purpose revealing the richness of Kirghizstan Cousin and determine its effects to the tourism. The data required for the research were obtained from the field survey conducted in April 2018. After evaluating the data in the electronic environment, It was determined that the local dishes affect the destinations in five (5) different dimensions (cultural, social, health, economic and promotion). It was also determined that the opinions about local dishes that contribute positively in general differ according to gender, marital status, education level and income level.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,750
Number of downloads 3,054

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.