ISSN :2146-4219

2017 İLKOKUL VE ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
295-328
Language:
Year-Number:
2018-19

2017 yılında yeni ilkokul ve ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programı kabul edilerek 2017-2018 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programının Türkiye’de sosyal bilgiler öğretimine getirdiği yenilikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Genel tarama modeli ve doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı araştırmada temel materyal olarak 2005 ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler öğretim programının en son güncellenen hali kullanılmıştır. Araştırmada her iki öğretim programı vizyon ve temel yaklaşım, genel amaçlar, beceri, kavram, değer, öğrenme alanları ve üniteler, kazanımlar, ölçme ve değerlendirme ve ilişkilendirmeler boyutuyla incelenerek aralarındaki farklar ve yeni programın getirdiği yenilikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda yeni programın vizyon ve temel yaklaşımında önemli bir farklılık olmadığı, genel amaçların sayıca ve amaçlardaki değer ve beceri vurgularının artırıldığı, programda yer verilen öğrenme alanları ve kazanım sayılarının azaltıldığı, ünitelere yer verilmediği, beceri sayısının artırıldığı, önceki programda yer alan bazı değerlerin çıkarılarak yeni değerlerin eklendiği, ilişkilendirmelere yer verilmediği, kavram öğretimi ile ilgili açıklama ve kavram listelerine yer verilmediği, ölçme ve değerlendirme ile ilgili genel nitelikli bilgilerin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords


IIn 2017, the new primary and middle school social studies curriculum has been adopted and started to be implemented from 2017-2018 academic year. The aim of this research is to reveal the innovations and differences introduced by the 2017 social studies curriculum. The most recent version of the 2005 social studies curriculum and the 2017 social studies curriculum was used as the basic material in the research that used the general survey model and the document analysis method. In the research, both curricula were examined with the dimension of vision and basic approach, general aims, skills, concept, value, learning areas and units, achievements, measurement and evaluation and associations, and the differences between them and the innovations brought about by the new program were tried to be presented. As a result of the research, it is found out that there is not a significant difference in the vision and basic approach of the new program, the values and skills emphasized on the general purpose and the number of the values and skills are increased, the themas and the numbers of the places included in the program are reduced, that the values are added, that there are no associations, that there are no explanations and concept lists related to concept teaching, and that general information about measurement and evaluation is insufficient.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 4,638
Number of downloads 1,601

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.