ISSN :2146-4219

VVATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜRKÇE “İHTİLAÇNAME” NÜSHASI (GİRİŞ-METİN-İNCELEME-DİZİN)

Author:

Number of pages:
15-64
Language:
Year-Number:
2018-19

Metin, inceleme ve dizin olmak üzere üç ana başlıktan oluşan bu çalışmanın girişinde seğirnameler hakkında genel bilgiler verildikten sonra yayımlanan Türkçe seğirname nüshaları tanıtılır. Ardından makaleye konu olan, Vatikan Kütüphanesindeki Borg. Turco 79 arşiv numarasıyla kayıtlı, “iħtilāc-nāme” başlığını taşıyan yazma, tavsif edilip bu nüsha üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan bahsedilir. Metin kısmında söz konusu nüshanın yazı çevirimi bulunur. İnceleme başlığı altında sırasıyla nüshanın yazım, ses ve şekil özellikleri detaylı bir surette sunulur. Dizin ise nüshanın söz varlığını, leksik birimlerin bağlam içerisindeki anlamlarını ve çekim unsurlarını içerir. Sonuç kısmında ise, incelemelerden elde edilen verilere göre nüshanın kayda geçirildiği dönem ve tarihî Türk lehçesi hakkında varılan hükümler yer alır.

Keywords


This article consists of three major parts including text, analysis and index. In the introduction, following a general information about "seğirname" (twitch book), published Turkish copies of segirname are introduced. Then, the mentioned manuscript, named "iħtilāc-nāme" in Vatican Library which is registered with archive number “Borg. Turco 79”, is defined and scientific studies on the manuscript are mentioned. In the text section, the mentioned manuscript is transcribed. In the analysis section, orthographic, phonologic and morphologic features of the manuscript are stated thoroughly. Index section contains vocabulary of the manuscript, the meanings of lexical units in context and elements of inflection. In the conclusion, in the light of data acquired from analyses, findings about the period and the historical Turkish dialect that the manuscript was written in are shared.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,175
Number of downloads 3,321

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.