ISSN :2146-4219

KIRGIZLARDA HAYVAN KESİMİ VE İKRAMI SIRASINDA YAPILAN BAZI ÖRF-ÂDETLER

Author:

Number of pages:
235-244
Language:
Year-Number:
2018-19

Bir halkın kültürel değerleri onun yaşam tarzını, tarihsel gelişimini etkilediği gibi, aynı zamanda onun benimsediği yaşam tarzı da kendine özgü bir kültürel yapının oluşum sürecine katkı sağlar. Bunun dünyada pek çok örneği görülmektedir. Günümüzde en eski Türk boylarından olan Kırgız Türklerinin kültürel değerleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda da bunu görüyoruz. Örneğin, Kırgız sözlü edebiyat ürünleri olarak değer kazanan pek çok eserin, onların asırlardır benimsediği göçebelik yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca geleneksel inancı ve bu inanç sistemleri çerçevesinde kalıplaşan örf-adet ve gelenek-göreneklerinde de hep göçebelik yaşam tarzına ve başlıca uğraşıları olan avcılık ve hayvancılık mesleğine göre şekillenmiş unsurlar göze çarpmaktadır. Bunlar sadece Kırgızların değil, genel Türk halklarının kültür tarihine, geçmişine ışık tutan çok önemli unsurlardır. Günümüzde Türk kültürünün temelini teşkil eden geleneksel Türk inancı üzerinde eskisine göre daha çok araştırma yapılmakta olduğu bilinse de henüz bu çabalar istenilen seviyeye ulaşmış değildir. “Kırgızlarda Hayvan Kesimi Ve İkramı Sırasında Yapılan Bazı Örf Adetler” başlıklı bu makaleyi hazırlamaktaki amacımız, bugüne kadar henüz araştırılmamış önemli bir konuyu ele alarak söz konusu çabaların amacına ulaşması için bir katkıda bulunmaktır. Bilindiği üzere Türk halklarında kurbanlık ya da adak hayvanı ve onun özellikleri (türü, rengi, cinsi, yaşı vs.) ile ilgili eski çağlardan beri gelen pek çok inanç unsuru vardır. Örneğin, Eski Türk boylarında gerçekleştirilecek törenin amacına göre genellikle boz kısrak, beyaz koyun ya da sarı oğlak kestikleri bilinmektedir. Bu gelenek Kırgızlarda halen devam etmektedir. Ancak bu çalışmada Kırgızlarda hangi amaçla kurban kesildiği değil, günlük hayatta bir hayvan kesimi sırasında ve onun etini ikram ederken uygulanan bazı örf-adetler ve inanışlar ele alınmış ve bunların anlamını, çıkış kaynağını tespit etmeye çalışılmıştır. Örneğin, kesilen koyunun pişmiş etini misafirlere ikram ederken Kırgızlar koyunun kafasını da ikram ederler, ancak sol kulağını ev sahibi kendisi kesip alır. Bu ne anlama gelir? Çalışmamızda işte bunun gibi birkaç uygulama ve örf-adetler ile ilgili soruların yanıtı aranacaktır.

Keywords


The cultural values of a community affects their lifestyle and historical development, but at the same time it contributes to the adopted lifestyle's formation process of a unique cultural structure. Many examples can be seen in this world. We see this as a result of researches made about the cultural values of Kyrgyz Turks, who are the oldest Turkish tribe nowadays. For example, it is understood that many works appreciated as Kyrgyz oral literature products is directly associated with their nomadic lifestyle embraced for centuries. In addition, elements shaped according to the nomadic lifestyle and hunting and farming occupations stand out in manners-customs and traditions stereotyped within the framework of traditional beliefs and this belief systems. These are not important elements of only the Kyrgyz cultural history but the cultural history of the Turkish people in general. Although it is known that researches are made on the traditional Turkish belief forming the basis of the Turkish culture today, these efforts have not reached the desired level yet. Our aim in preparing this article titled "Manners and Customs by the Kyrgyz during the Cutting and Offering of Animals" is to contribute to achieve the objective of the efforts by addressing an important issue that has not yet been researched. As is known, there are a number of beliefs in the Turkish communities from the ancient times associated with sacrificial animals and its properties (type, color, sex, age, etc.). For example, it is known that grey mare, white sheep or yellow goat would be sacrificed according to the purpose of the ceremony in the old Turkish tribes. This tradition still continues in the Kyrgyz people. However, some customs and beliefs implemented during the cutting and offering of animals and their meaning have been discussed and output source has been tried to be determined in this study rather than why the Kyrgyz sacrifice. For example, Kyrgyz serves the head of a sheep slaughtered while offering its meat, however the left ear is kept by the host. What does this mean? In our study, a number of applications and customs like this will seek answers.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,247
Number of downloads 1,362

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.