ISSN :2146-4219

METİN NEŞRİ ÇALIŞMALARINA BİR KATKI: MÜSTENSİHLERİN İMLÂ TASARRUFLARI VE KULLANDIKLARI RUMUZLAR

Author:

Number of pages:
149-178
Language:
Year-Number:
2018-19

Matbaanın icadından önce kültürel mirasın taşıyıcısı olarak nitelendirilen yazma eserler, klasik Türk edebiyatı çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu alanda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu temelde metin neşrine dayanmasına rağmen yazma eserlerin doğru ve tam olarak okunması her zaman mümkün olamamaktadır. Bu durumu doğuran sebepler çok çeşitlidir: Metni manalandıramamak, harfleri çözümleyememek veya klasik edebiyatın hayal dünyasını yakalayamamak gibi sebeplere, metin içinde bulunan rumuzların anlaşılamaması ve müstensihlerin imlâyı oluştururken gittikleri tasarrufların bilinmemesi de eklenebilir. Metin neşriyle uğraşan araştırmacılar, bir metni okuyup anlamanın ötesinde metni oluşturan diğer yapıları da çözümleyebilmelidirler. Bu makalenin iki amacı vardır: İlki müstensihlerin metinlerde uyguladıkları birtakım tasarruflar hakkında bilgi vermek ve ikincisi edebî metinlerde müstensihlerin kullandıkları bazı rumuzları tanıtmaktır. Çeşitli yüzyıllara ait metinler taranarak makale görsel malzemeler ile desteklenmiş, böylece metin neşri sırasında karşılaşılan zorluklardan biri olan rumuzların öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda makalenin hedef kitlesini özellikle yüksek lisans / doktora düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır.

Keywords


Written works, which are considered as carriers of the cultural heritage before the printing press, have an important place in Classical Turkish literature studies. The vast majority of the work done in the field is basically based on texts. It is not always possible to read the manuscript correctly and completely. The reasons for this are varied: In order to understand the “rumuz”s in the text because of not being able to interpretation the text, to resolve the letters, or to fail to catch the imaginary world of classical literature, and the lack of knowledge of the orthography of the scribals. The researchers who deal with the text should be able to analyze other elements of text beyond simply reading and understanding.The purpose of this article is two fold: to give information about the shortening of the scribals in the texts, and secondly to introduce some of the “rumuz”s used by the scribals in literary texts. Thus, the text will help to read one of the difficulties that “rumuz”s encountered during the reading.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,766
Number of downloads 3,492

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.