ISSN :2146-4219

BORSA’DA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’DE TOPSIS UYGULAMA

Author:

Number of pages:
437-456
Language:
Year-Number:
2018-19

Günümüz rekabet ortamında şirketlerin finansal performanslarını ölçmek önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. Ülkemizde gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri de önemli bir sektör olduğu aşikârdır. Bu yüzden finansal analizlerinin yapılması hem yatırımcılar hem de sektörde faaliyet gösteren yöneticilere ışık tutacaktır. Bu çalışmada gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren otuz adet şirketin belli oranlar ile çok kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS analizleri yapılarak bir karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmanın öncelikli amacı, farklı finansal performans ölçütleriyle belli bir sektördeki işletme performanslarının ölçülmesidir. Bu çalışmada hisse senetleri borsada işlem görmekte olan ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren otuz tane işletmenin 2017 yılsonu finansal tabloları kullanılarak, bu şirketlerin finansal performansları TOPSIS yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak bu şirketlerin geleneksel finansal oranlardan olan cari oran, karşılama oranı, nakit oranı, alacak devir hızı, borç devir hızı, duran varlık devir hızı, finansal kaldıraç, kısa vadeli yabancı kaynakların toplam borçlara oranı, finansman oranı, brüt kar marjı, faaliyet kar marjı ve net kar marjı olmak üzere toplamda on iki adet finansal oran hesaplanmıştır. 2017 yılı verileriyle yapılan bu oranlar TOPSIS yönteminin karar matrisini oluşturmuştur. TOPSIS yöntemi, çeşitli kriterler arasında belirlenen alternatiflere göre en iyi seçimin yapılmasını olanak sağlayan bir tekniktir. Bu çalışmada alternatifleri gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri oluştururken kriterler ise yapılan oran analizleridir. Böylelikle kullanılan 30 şirketin oran analizleriyle en ideal firmanın hangisi olduğuna ulaşmak amaçlanılmıştır.

Keywords


It is important to measure the financial performance of companies in today's competitive environment. Real estate investment trust companies are also an important sector in our country. Because of this, financial analysis will shed light on investors as well as managers operating in the sector. In this study, a comparison of thirty companies operating in the real estate investment partnership sector was conducted by TOPSIS analysis, which is a very criterion decision making method with certain ratios. This analysis was developed by Hwang and Yoon in 1981. The primary objective of this study is to measure business performance in a particular sector with different financial performance measures. In this study, the financial performances of these companies were analyzed by the TOPSIS method using the 2017 year financial statements of thirty of the companies whose stocks are traded in the stock market and who operate in the real estate investment trust sector. In the study, firstly, the ratio of the current ratio, the coverage rate, the cash rate, the turnover of the receivables, the turnover rate, the turnover rate, the asset turnover rate, the financial leverage, the ratio of short term foreign resources to total debts, the financing rate, profit margins and net profit margins. These ratios made with the data of 2017 made the decision matrix of the TOPSIS method. The TOPSIS method is a technique that allows the best selection to be made according to the alternatives among the various criteria. In this study, the alternatives are real estate investment partnership companies and the criterion is the rate analysis. Thus, it is aimed to achieve the ideal company by using the ratio analysis of the 30 companies that are used.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,561
Number of downloads 4,377

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.