ISSN :2146-4219

GERÇEK YAŞAM DENEYİMLERİ İÇİN LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANILMASI

Author:

Number of pages:
25-46
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-33

Bu çalışma, gerçek yaşam deneyimleri için lisans öğrencileri üzerinde hizmet ederek öğrenme yaklaşımına dayanan bir ders modelini sunmayı amaçlamaktadır. Nitel yöntemlerin olguyu tanımlamak ve karakterize etmekte daha yararlı olabilmesi nedeni ile yeni tasarım önerilerinin karmaşıklığını yakalamak için bu çalışmada eylem araştırması yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma yedi lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler görüşmeler ve dokümanlar aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizi için, tümevarımsal analiz tekniği tercih edilmiştir.  Bu çalışmanın önemi ve özgünlüğü, lisans öğrencilerinin özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklarla ilgilenme yeterliklerinin nasıl geliştirileceğini keşfetmesidir. Çalışmanın sonucunda; lisans öğrencilerinin özel gereksinimli çocukların eğitimine ilişkin gerçek yaşam deneyimleri yaşayabilecekleri bir ders modeli ortaya çıkmıştır. Bu bulgular doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords


This study aims to present a course model based on the Service-Learning approach for undergraduate students through real-life experiences. The action research approach was adopted to capture the complexities of the proposal of new designs by virtue of that qualitative methods can be more useful for identifying and characterizing the phenomenon. The study was conducted with seven undergraduate students. Data were collected through interviews and documents. For the analysis of the data, the inductive analysis technique was preferred. The importance and originality of this study are that it explores how to develop the competence of undergraduate students in dealing with children who need special interests. The importance and originality of this study is that undergraduate students explore how to develop their competence in dealing with children who need special attention. As a result of the study; a course model has emerged in which undergraduate students can have real-life experiences regarding the education of children with special needs. Various suggestions were made in line with these findings.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 808
Number of downloads 1,019

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.