ISSN :2146-4219

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMİN ALMANCA ÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI

Author:

Number of pages:
47-64
Language:
İngilizce
Year-Number:
2023-33

Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımı, eğitimde yeni çağa ve gelişmelere yönelik değişikliğe duyulan ihtiyaçtan doğmuştur. Bu çalışmada farklılaştırılmış yaklaşım, Türkiye ‘de yabancı dil öğretiminde Alman Dili Eğitimi özelinde ele alınmıştır. Türkiye’de yabancı dil öğretiminin tarihçesine hızlıca bir göz gezdirildiğinde, öğrencileri hedef dilde daha yetkin kılmak için birçok metot ve yaklaşımdan yararlanıldığı görülür. Yabancı dil öğretiminin kalitesini artırmak için dilbilgisi çeviri yöntemi, doğrudan yöntem, iletişimsel yöntem ve fiziksel tepki yöntemi gibi yöntemler uyarlanmıştır (Demirel, 2014). Ne yazık ki bu tür uyarlamalar Türkiye'de ve dünyada zamanla etkinliğini yitirmiştir. Bu durum, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek için öğretim yöntem ve tekniklerinde değişiklikleri de zorunlu kılmaktadır. Bazı araştırmacılar ve eğitimciler bu tür uygulamaların yetersizliğinin nedenlerini araştırmaya yönelmişlerdir. Ortaya atılan birçok öğretim yöntem ve tekniklerinin yanısıra, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı bu fikirlerden biridir. Farklılaştırılmış öğretim, ders içeriğinin öğrenenlere göre biçimlendirilerek sunulması olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, ağırlıklı olarak farklılaştırılmış öğretimin özellikleri ve farklılaştırılmış eğitimin Almanca eğitimine entegrasyonuna yönelik bilgi ve öneriler ele alınmıştır. Farklılaştırmış öğrenme yaklaşımının Türkiye’de yabancı dil öğretimi alanında kullanımın yaygınlaşması sonucu, öğrenci başarısında da kayda değer iyileşmeler olacağı düşünülmektedir Ülkemizde henüz ses getirmeye başlamış bir yaklaşım olduğu göze alınarak, bu çalışmada farklılaştırılmış öğretimin daha anlaşılabilir ve uygulanabilir olduğunu göstermek açısından betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Literatür araştırması yapılarak alandaki çalışmalardan elde edilen veriler ışığında, derslerde farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının uygulanmasına yönelik öneriler üzerinde durulmuştur. Dünya genelinde, eğitim alanında kabul görmüş bu yaklaşımın ülkemizde kullanımının olumlu yansımaları olacağı düşünülmektedir.

Keywords


The approach of Differentiated Instruction (DI) has emerged from the need for genuine need of the evolution in education. In this study, the Differentiated Instruction approach is discussed especially in the context of German teaching in Turkey. If the historical development process of foreign language teaching in Turkey is reviewed, it is seen that many teaching approaches and methods aim to make students more competent in the target language. When considered in Turkey, methods such as grammar translation method, direct method, communicative method and physical response method have been adapted to improve the quality of foreign language teaching (Demirel, 2014). Unfortunately, such adaptations lose their effectiveness over time in Turkey and in the world. It forces changes in teaching method and techniques in order to keep up with the developing and changing world. This situation has led some researchers and educators to investigate the reasons for the inadequacy of such practices. Differentiated instruction can be defined as the presentation of the course content by formatting it in accordance with the learners. It is believed that there will be significant improvements in student achievement as a result of the implementation of the differentiated learning approach in foreign language teaching in Turkey. Considering that it is a newly recognized approach in our country, descriptive research method was used in our study to show that differentiated instruction is more understandable and applicable. In our study, the integration of differentiated education into German language education is mainly discussed. It is emphasized that a differentiated approach can be applied in lessons according to the data obtained from studies in the field by conducting literature research. It is thought that the use of this approach, which is accepted worldwide, in the field of education will have positive reflections in our country.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 584
Number of downloads 675

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.