ISSN :2146-4219

MÜZİK ALANINDA ÖZYETERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
129-146
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-33

Çalışmada Türkiye’de müzik alanında özyeterlik algısı üzerine yazılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında Yükseköğretim Kurulu ulusal tez merkezinde konuyla ilgili tezleri belirlemek için tarama yapılmış, 37’si yüksek lisans ve 18’i doktora tezi olmak üzere toplamda 55 lisansüstü tez araştırmaya dahil edilmiştir. Lisansüstü tezlerin analizinde bibliyometrik analizden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda tezler öncelikle ad, yıl, lisansüstü düzey ve üniversite-enstitü bilgilerini içerecek şekilde betimsel olarak tablolaştırılmış, ardından tezlerin yıl, lisansüstü düzey, üniversite, araştırma modeli ve araştırma amacı dağılımları istatistiksel olarak ifade edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ilk tezin 2007 yılında yayınlandığı, 2019 yılında en fazla tez sayısına ulaşıldığı, tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, tezlerin genellikle nicel modelde şekillendirildiği, en fazla sayıda tezin Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirildiği ve tezlerin büyük çoğunluğunun özyeterlik algılarını belirleme/farklı değişkenlerle ilişkisini incelemeyi amaçladığı belirlenmiştir.

Keywords


In this study, it is aimed to analyze the postgraduate theses written on the perception of self-efficacy in the field of music in Turkey. Within the scope of this purpose, a scan was made to determine the theses related to the subject in the national thesis center of the Council of Higher Education and a total of 55 master's and doctoral theses were included in the research. The bibliometric analysis was used in the analysis of graduate theses. As a result of the analysis, the theses were first tabulated descriptively including the name, year, graduate level and university-institute information, and then the distribution of the theses by year, graduate level, university, research model and research purpose was statistically interpreted. According to the results obtained, the first thesis was published in 2007, the highest number of theses was reached in 2019, the majority of theses were master's thesis, the theses were generally shaped in a quantitative model, the highest number of theses were carried out within the Marmara University Institute of Educational Sciences, and it was seen that the majority of theses aimed to determine self-efficacy perceptions/examine their relationship with different variables.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,058
Number of downloads 1,073

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.