ISSN :2146-4219

FİGÜR TASVİRİ VE SEMBOLLERİN ORHAN UMUT ESERLERİNE YANSIMALARI

Author:

Number of pages:
179-196
Year-Number:
2022-29

Geçmişten geleceğe kadar iletişim, tüm canlılar için önemli bir gereksinimdir. İnsanlık tarihi boyunca sanat mesaj verici bir olgu özelliğini taşımış ve düşünsel kaynaklı kavramlar ile çağrışımlardan meydana gelmiştir. Sanattaki çeşitli beklentiler, geçmiş yaşamlarla, günümüz yaşantıları arasındaki, kültürel farklılıklar ve toplumsal değerlerle bir etkileşimin ürünü olarak değerlendirilmiştir. Kültür insanların, davranış, değer ve inançları yanında, mutfaklarından, müziğe ve sanat kadar kısaca hayatımızın her anını da etkilemektedir. Çünkü kültür, bizim dünya görüşümüzü şekillendiren etkili unsurların başında yer almaktadır. Kadın, aile ve toplum arasındaki bir köprüdür. Kadının toplum içindeki rolü koca bir nesli şekillendirmede önem arz etmektedir. Bu çalışmada sanatçımızın eserlerinde geçen figürlerin, özellikle sosyal konum içerisinde baskılanan kadının toplumlarda, kadın kimliğinin geri plana atılmasıyla bu kimlik arayışındaki kader birliğini ve aynı coğrafyada nefes alan her canlının yeni hayat arayışını, sanat ve iletişim bağlamında Orhan Umut eserlerinde yer alan sembollerle açıklanmaya çalışılmıştır. Orhan Umut’tan izin alınmıştır. Konu ile ilgili sanatçıyla telefon görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama modeli kullanılmıştır.

Keywords


From the past to the future, communication is an important requirement for all living things. Throughout the history of humanity, it has been a message-giving phenomenon in art and has been composed of intellectual-based concepts and associations. Various expectations in art have been evaluated as the product of an interaction between past lives and present lives, cultural differences and social values. Culture affects people’s behavior, values ​​and beliefs, as well as every moment of our lives, from cuisine to music and art. Because culture is one of the most influential factors that shape our worldview. A woman is a bridge between family and society. The role of women in society is important in shaping a whole generation. In this study, it has been tried to explain the unity of destiny in the search for this identity and the search for a new life of every living thing breathing in the same geography, with the symbols in the works of Orhan Umut in art and communication, with the figures in the works of our artist, especially the woman who is oppressed in social position, in societies, the female identity being put into the background. Permission was got from Orhan Umut. Phone calls were made with the artist about the subject. In the research, a literature review model, one of the qualitative research methods, was used.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 385
Number of downloads 370

Share

Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.