ISSN :2146-4219

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
157-168
Year-Number:
2021-27

Özet

Bu çalışma da dijital dönüşümde pilot üniversitelerden (Yök tarafından İmzalanan protokol ile üniversitelerde ders anlatım süreçlerinden, ödevlere kadar tüm süreçlerde dijital teknolojilerinin yaygın kullanımı öngörülmesi ve ardından Türkiye genelindeki bütün üniversitelerde hayata geçirilmesi) biri olan,  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim platformlarına ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada, mevcut durumu ortaya çıkartmayı amaçlayan betimsel taramaya ilişkisel taramaya yönelik bir yöntem kullanılmıştır. Çalışmada demografik değişkenler ışığından Pandemi sürecinde öğrencilerin tutumları değerlendirilmiştir.  Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ve uzaktan eğitime katılmak için kullandıkları cihaz türüne göre ölçek alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U analizi kullanılırken, yaş gruplarına ve eğitim gördükleri bölümlere göre ölçek alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin yeterlilik ve motivasyon düzeylerinin orta seviyenin altında olduğu, kullanılabilirlik, etkililik ve memnuniyet düzeylerinin ise orta seviyede olduğu ve araştırmaya katılan öğrencilerin bölümlerine göre yeterlilik ve motivasyon, kullanılabilirlik, etkililik ve memnuniyet tutumlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.

Keywords


In this study, Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Sports Sciences students, which is one of the pilot universities in digital transformation (predicting widespread use of digital technologies in all processes from lectures to homework in universities with the protocol signed by Yök and then putting them into practice in all universities across Turkey), have access to distance education platforms during the pandemic process. In the research, a method aimed at descriptive scanning and relational scanning, which aims to reveal the current situation, was used. In the study, students' attitudes were evaluated in the pandemic process in the light of demographic variables. While Mann Whitney U analysis was used to compare the scale sub-dimension scores according to the gender of the students participating in the study and the type of device they used to participate in distance education, the Kruskal Wallis H test was used to compare the scale sub-dimension scores according to age groups and the departments they studied. It has been observed that the proficiency and motivation levels of the students participating in the research are below the medium level, the usability, effectiveness and satisfaction levels are at a moderate level, and the proficiency and motivation, usability, effectiveness and satisfaction attitudes of the students participating in the research differ statistically significantly according to their departments.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 460
Number of downloads 577

Share

Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.