ISSN:2146-4219

AVLUBURUN MUHACİR AĞZI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

Author:

Number of pages:
29-44
Year-Number:
2020-25

Göçmen ağızları, ağız çalışmalarının önemli bir bölümüdür. Bu çalışmalardaki en büyük zorluk tarihsel ve coğrafi bağlamda muhacirleri takip etmektir. Göç edilmeden önce yaşanan yerdeki dağılım, yerleşilen bölgenin coğrafi ve sosyo-kültürel farkları, göç sırasındaki zorluklar ve göçmen grupları arasındaki zamansal farklılıklar vb. değişkenler çalışmaları zorlaştırmaktadır. Osmanlı topraklarının parçalanmasıyla birlikte topraklarında kalmaya devam edemeyen kişiler Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır. Bu göçmen gruplarından birisi de 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı zamanında Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden, Avluburun köyüne gelmiş kişilerdir. Günümüzde aynı bölgede bu göçmen grubunun torunları diyebileceğimiz konuşurlar yaşamaktadır. Bu kaynak kişilerden edindiğimiz sonuçlara göre Razgrad muhacir ağzının incelemesi ilerleyen zamanda kapsamlı bir tez olarak sunulacaktır. Bu makalenin amacı Razgrad muhacir ağzının ana hatlarını ve standart Türkçe’den farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma için kaynaklardan yararlanılarak konular seçilmiş ve sorular hazırlanmıştır. Sohbet yöntemiyle bu sorular sorulmuştur. Ses kayıtları alınmış ve yazıya aktarılarak incelenmiştir. Bu makalede sırasıyla Balkan Türk ağızları hakkındaki çalışmalara, göçün tarihine, Avluburun köyünün kuruluşuna ve ismine, kaynak kişiler hakkındaki bilgilere, derleme konularına, Razgrad muhacir ağzının transkripsiyonuna, incelemesine ve sınıflandırılmasına yer verilmektedir. Beş derlem incelenmektedir. İnceleme sonuçları sunulmaktadır. Çalışmanın sonunda derlemeler verilmiştir.

Keywords


Immigrant dialects are an important part of dialect studies. The biggest challenge in these studies is to follow immigrants in a historical and geographic context. The distribution in the place of residence before immigration, geographical and socio-cultural differences of the settled area, difficulties during migration and temporal differences between immigrant groups, etc. variables make the studies difficult. With the disintegration of the Ottoman lands, people who could not continue to stay in their land started to migrate to Anatolia. One of these groups of immigrants is those who came to Avluburun village from the Deliorman region of Bulgaria during the 1877-1878 Ottoman-Russian War. Today, there are speakers who can be called the descendants of this immigrant group in the same region. According to the results we have obtained from these participants, the scientific research of the Razgrad immigrant dialect will be presented as a comprehensive thesis in the future. The purpose of this article is to reveal the outline of the Razgrad muhacir dialect and its differences from standard Turkish. For this study, the topics were selected using the sources and the questions were prepared. These questions were asked through the chat method. Voice recordings were taken, transcribed and analyzed.In this article, studies on the Balkan Turkish dialects, the history of the migration, the establishment and name of the Avluburun village, informations about the participants, the topics of the compilation, the transcription, analysis and classification of the dialect of the Razgrad immigrant are included, respectively. Five compilation are analyzed. Research results are presented. At the end of the study, compilations are given. 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 100
Number of downloads 216

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.