ISSN:2146-4219

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK VE SİVİLLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
191-202
Year-Number:
2020-25

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin küresel vatandaşlık ve sivilleşme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bu çalışma, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin küresel vatandaşlık ve sivilleşme düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin küresel vatandaşlık düzeylerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu belirlenirken, diğer değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin sivilleşme düzeylerinin ise; cinsiyet, yaş, sınıf ve büyüdükleri yer değişkenine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç ise üniversite öğrencilerinin küresel vatandaşlık ve sivilleşme düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu yönündedir. Diğer bir deyişle öğrencilerin sivilleşme düzeyleri arttıkça küresel vatandaşlık düzeylerinde de bir artış meydana gelmektedir. Ayrıca sivilleşme düzeyinin küresel vatandaşlık düzeyini yordama durumuna basit doğrusal regresyon analizi ile bakılmış ve sivilleşmenin küresel dünya vatandaşlığının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


In this study, it is aimed to examine the global citizenship and civilization levels of university students according to some variables. Researchers participating composed of students from the University. The research is designed in a relational screening model from quantitative research patterns. As a result of the research, it has been determined that students have high levels of global citizenship and civilization. While it is determined that there is a significant difference in the global citizenship levels of students according to the gender variable, it is concluded that they do not differ significantly from other variables. It was determined that students' civilization levels did not differ according to gender, age, class and the place where they grew up variables. Another result obtained in the study is that there is a positive relationship between the global citizenship and civicization levels of university students. In other words, as students' levels of civilization increase, there is an increase in global citizenship levels. In addition, the status of civilization predicting the level of global citizenship was examined by simple linear regression analysis and it was concluded that civilization was a significant predictor of global world citizenship.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 92
Number of downloads 161

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.