ISSN :2146-4219

Yazım ve Yayın İlkeleri


DİYALEKTOLOG DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

Genel İlkeler

1. DİYALEKTOLOG hakemli Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi olup yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık ) yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

2. DİYALEKTOLOG, sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

3. DİYALEKTOLOG Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

4. Herhangi bir yazının DİYALEKTOLOG Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

5. Yayınlanması için DİYALEKTOLOG Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. DİYALEKTOLOG Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

6. DİYALEKTOLOG Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi yükümlülük kabul etmez.

7. DİYALEKTOLOG Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

Değerlendirme Süreci

8. DİYALEKTOLOG Dergisi’nin sistemine eklenen yazılara isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenir.

9. DİYALEKTOLOG Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Diyalektolog dergisine gönderilen tüm makaleler hakem değerlendirmesinin öncesinden ve yayımlanma sürecinin öncesinde İNTİHAL DENETİMİNE tabii tutulmaktadır. %30'un üzerinde intihal tespiti raporlanan makaleler yayınlanmamaktadır.

10. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

11. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir.

12. Dİyalektolog Dergisinde  hakem  değerlendirme süreci Çift Kör hakemlik  (Double Blind Review) yöntemine göre gerçekleştirilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

13. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

14. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

15. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

16. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

17. DİYALEKTOLOG Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

18. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

Yazım İlkeleri

 

19. Yayınlanması amacıyla DİYALEKTOLOG Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. HAKEM SÜRECİ OLUMLU ŞEKİLDE SONUÇLANAN MAKALELERİN  YAYINA KABUL EDİLMESİ İÇİN MAKALENİN KAYNAKÇADAN SONRAKİ BÖLÜMÜNE EKLENMEK ÜZERE 750-1000 KELİME ARASINDA GENİŞ İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY ) YAZMASI ZORUNLUDUR. GENİŞ ÖZETİN GİRİŞ, AMAÇ, YÖNTEM BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞMA KISMINDAN OLUŞMASI BEKLENMEKTEDİR.

 20. Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve elbette metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek öncelikle APA 7 ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.

21. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

22. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

23. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

24. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

25. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

                    Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

                     Üst Kenar Boşluk: 3 cm

                     Alt Kenar Boşluk:  3 cm

                     Sol Kenar Boşluk: 3 cm

                     Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

                     Yazı Tipi: Times New Roman

                      Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 11 ve dipnotlarda 9 punto

                      Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

                      Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

                      Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

26. DİYALEKTOLOG Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

27. DİYALEKTOLOG  dergisine yüklenen makaleler için tasarım şirketi hesabına yatırılmak üzere 290 TL  ücret alınmaktadır. Bu ücret, makalenin yazar tarafından sisteme yüklenmesinden sonra dergi tarafından gönderilen bilgi mesajı uyarınca, hakem sürecinin başlatılmasından önce yatırılır. Yayın ücreti yatırıldıktan sonra yazarlardan gelen dekontlar  dergi yönetimi tarafından tasarım şirketine gönderilir ve çalışmanın hakem süreci başlatılır. Hakem raporları olumsuz sonuçlanan ve yayına kabul edilmeyen taslak makalelerin ücreti iade edilmez.

 

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.