ISSN:2146-4219

TÜRKİYE VE CEZAYİR MİLLÎ MÜCADELELERİNİN DERS KİTAPLARINA YANSIMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDAKİ YERİ

Author:

Number of pages:
163-180
Year-Number:
2021-26

Bu araştırmada, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Cumhuriyeti okullarında okutulan ders kitaplarında, her iki ülke tarafından verilen bağımsızlık mücadelelerinin ne şekilde işlendikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma, özelliği dolayısıyla araştırılması hedeflenen olay veya olgularla ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesine ve analiz edilmesine elverişli olan, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yürütülmüştür.  Sonuç olarak Türk Millî Mücadelesi ile Cezayir Millî Mücadelesi arasında farklılıklarla birlikte benzerliklerin de olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda Türk Millî Mücadelesi ve Mustafa Kemal’in, Cezayirli milli mücadeleciler tarafından hayranlıkla takip edildiği ve örnek alındığı, ancak bu durumun Cezayir ders kitaplarına yansımadığı tespit edilmiştir. Bu durumun en önemli sebeplerinden birini ise Cezayir’deki bağımsızlık mücadelesinin yoğunlaştığı Soğuk Savaş döneminde iki ülkenin önceliklerinin farklılaşması olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin, Sovyetler Birliği’nin yöneldiği yayılmacı dış siyaset çerçevesindeki bazı talepleri karşısında duyduğu güvenlik endişesi ve ekonomik ihtiyaçlar dolayısıyla dış politikasını Batı ittifak sistemi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile uyumlu bir yörüngeye oturtma konusundaki, belki abartılı sayılabilecek politik tutumunun belirleyici etkenlerden biri olduğunu ifade etmek mümkün görünmektedir.

Keywords


In this study, it was examined comparatively how the textbooks in the schools of the Republic of Turkey and the Republic of Algeria handle the subject of the struggle for independence that both countries experienced. The study was carried out through the document analysis from the qualitative research methods, which is suitable for reviewing and analysing written materials containing information about the events or phenomena that are aimed to be investigated. As a result, it has been revealed that there are also similarities in addition to differences between the Turkish national struggle and the Algerian national struggle. In this context, it was determined that the Turkish national struggle and Mustafa Kemal were admiringly followed and taken as an example by the Algerian national fighters, but that this was not reflected in the Algerian textbooks. One of the most essential reasons for this situation can be said to be the differentiation of the priorities of the two countries during the Cold War, when the struggle for independence in Algeria was intensified. In this context, it seems possible to say that Turkey's political stance, which may be considered exaggerated, is one of the decisive factors in the security concern that Turkey felt due to some requests in the framework of Soviet Union's expansionist foreign policy and settling its foreign policy compatible with the Western alliance system, North Atlantic Treaty Organization (NATO), due to its economic needs.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 76
Number of downloads 93

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.