ISSN:2146-4219

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCILERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages:
181-200
Year-Number:
2021-26

Öğrencilerin eleştirel düşünmesini teşvik etmek, çağın gelişmesine ayak uydurarak açık görüşlü nesiller yaratmak için gerekli ve çok önemlidir. Öğretmenler öğrencilerin merakını, tartışmyi, doğru yargılama yetisini, değerlendirmeyi teşvik etmek ve problem çözmede aktif olmak için çalışmalıdır. Çağdaş eğitim süreci, öğrenme etkinliklerini araştırma ve işbirliğine dayalı çalışmaya odaklayarak, eleştirel düşünmeyi teşvik ederek, bilginin yaratıcı ve üretken uygulamasını, öğrenme içeriğine aktif bir yaklaşımla ve proje etkinliklerindeki belirli sorunları çözerek öğretme ve öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. Eleştirel düşüncenin eğitim yoluyla geliştirilmesi genellikle anlamlı ve gerekli bir hedef olarak tartışılır, ancak aynı zamanda itirazsız ve tartışılmaz bir hedeftir.Araştırmanın amacı, ortaokul öğretmenlerinin öğrencilerin eleştirel düşünmesini destekleyip desteklemediğini deneysel araştırma yoluyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma evrenini Kosova`da gürev yapan yaklaşık 8000 ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadir. Örneklem ise 202 ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Genel sonuçlar, öğretmenlerin yaklaşık %73,6'sının öğrencileri yüksek düzeyde eleştirel düşünmeye teşvik ettiğini, %17,5'inin öğrencileri ortalama bir düzeye teşvik ettiğini ve öğretmenlerin %8,9'unun öğrencileri düşük bir düzeye teşvik ettiğini gösterdi. Sonuçların genel ortalaması M = 3.94.  Karşılaştırmalı sonuçlar, öğrencilerin eleştirel düşünmesini teşvik etmede farklı özelliklere sahip öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ampirik sonuçlar, kadın öğretmenlerin öğrencilerde daha yüksek eleştirel düşünme becerisi geliştirdiklerini, ortalama M = 112.28, erkek öğretmenler ise önemli ölçüde daha düşük bir ortalama göstermektedir, M = 79.28, U = 3021.500, Z=-3.768, p=0.000<0.05

 

Keywords


Encouraging critical thinking skills in students is a necessity and very significant in order to have an open-minded generation and in accordance with actual developments. Teachers should kindle students' curiosity, discussion, fair judgment, evaluation and becoming active in problem solving. Contemporary education process often emphasizes the importance of teaching and learning by focusing learning activities on research and collaborative work, encouraging critical thinking skills, creative and productive application of knowledge, an active approach in learning content and solving specific problems in project activities. The development of critical thinking skills through education is often discussed as a meaningful and necessary objective, but also an implicit and unarguable goal. The purpose of this research is to find out through empirical research whether lower secondary school teachers encourage critical thinking skills in students. The research populace consists of all lower secondary school teachers (about 8,000), whilst the representative group consists of 202 lower secondary school teachers. The overall results show that about 73.6% of teachers do encourage a high level of critical thinking in the classroom, 17.5% of them encourage an average level, while 8.9% of teachers encourage a low level. The overall average of the results, M = 3.94. Comparative results suggest that there are statistically significant differences between teachers with different characteristics on encouraging critical thinking skills in students.  Empirical results show that female teachers develop a higher critical thinking skill in students, with an average, M = 112.28, than male teachers, with a significant lower average, M = 79.28, U = 3021.500, Z = -3.768, p = 0.000 <0.05.

 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 77
Number of downloads 122

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.