ISSN:2146-4219

TOPLUMSAL SORUNLARA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Author:

Number of pages:
249-265
Year-Number:
2020-25

Günümüzde kurumların sürdürülebilirliklerinin sağlanmasında evrensel ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarının rolü büyüktür. Kurumlar, çözüm bekleyen toplumsal sorunlar karşısında aktif rol alma sorumluluğunu yerine getirerek kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında bulunmaktadır. Çevre, sağlık, eğitim, istihdam vb. alanlardaki toplumsal sorunlara çözüm arayışındaki kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları, gelişen teknolojiler sonucu ortaya çıkan yapay zeka uygulamalarıyla sorunlara yenilikçi çözümler üretebilmektedir. Bu çalışma, yapay zeka uygulamalarının kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında kullanımını inceleyerek, toplumsal sorunun çözümüne nasıl katkıda bulunduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, betimsel bir araştırma olarak planlanan çalışmada literatür analizi yapılarak kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında yapay zeka uygulamalarının kullanımı ve toplumsal sorunun çözümüne olan katkısı Türkiye’de gerçekleştirilen kampanyalar üzerinden örnekler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, yapay zeka teknolojisinin, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında, kampanyanın bizzat konusunu oluşturduğu ve toplumsal sorunun çözümünde araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki kampanyaların daha çok eğitim alanında ve çocuklara yönelik yapay zekanın konu edildiği kampanyalar olduğu, toplumsal sorunun çözümünde yapay zekayı kullanan kampanyaların ise, hedef kitlede farkındalık, tutum ve davranış değişikliği yaratabildiği, dolayısıyla toplumsal sorunun çözümünde yapay zeka teknolojisinin önemli bir rolü olduğu söylenebilmektedir.

Keywords


Today, the sensitivity of institutions to universal and social problems has a great role in ensuring their sustainability. Institutions are involved in corporate social responsibility campaigns, fulfilling responsibility for active involvement in the face of unresolved social problems. Corporate social responsibility campaigns seeking solutions to social problems in the fields of environment, healthcare, education, employment, and more, can produce innovative solutions to problems with artificial intelligence practices that result from evolving technologies. This study aims to explain how artificial intelligence practices contribute to the solution of the social problem by examining its use in corporate social responsibility campaigns. To this end, a planned study as a descriptive study carried out a literature analysis and tried to explain the use of artificial intelligence practices in corporate social responsibility campaigns and the contribution to solving the social problem through campaigns in Turkey. As a result of the research, it is seen that artificial intelligence technology constitutes the subject of the campaign itself and is used as a tool in corporate social responsibility campaigns to solve social problem. In this context, it can be said that much of the campaign in Turkey in the field of education and children have been the subject of artificial intelligence for campaigns, that use artificial intelligence in the solution of the social problem can create awareness, attitude and behavior change in the target audience, therefore, artificial intelligence technology has an important role in the solving of the social problem

Keywords

Article Statistics

Number of reads 102
Number of downloads 218

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.