ISSN:2146-4219

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
227-248
Year-Number:
2020-25

Bu çalışma, bir devlet üniversitesin de Güzel sanatlar eğitimi bölümü resim iş öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ölçme değerlendirme yönelimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitimde genelde her alanda öğretimin değerlendirilmesi bir sorun olarak görülmekle birlikte bu sorun görsel sanatlar alanında daha bariz karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada, öğretmen adaylarına özellikle uygulamalı çalışmalarda ürün değerlendirmesinin öneminin farkına vardırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2, 3, ve 4.cü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 81 öğretmen adaydan oluşmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu nedenle bu araştırmada, aynı bölümde okuyan 1. Sınıf öğrencileri, Desen dersinde uygulanan imgesel tasarım çalışmasında işlenen konular ile sınırlı tutulmuştur. İncelen eserler arasından, uzman görüşleri alınarak ortak kararla üzerinde tartışma yapılabilecek örnek bir çalışma belirlenmiştir. Veriler, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili geleneksel ve kritere dayalı yapılan ölçme değerlendirme yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Elde edilen veriler gözlem ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Alınan veriler sonucunda her iki yöntemle yapılan ölçme değerlendirmede sonuçlar birbirinden farklı olmasına rağmen, yöntemlerin kullanımında önemli farklılıklar tespit edilmemiştir.

Keywords


This study was carried out in order to determine the assessment and evaluation orientations of the students who are studying as a art teacher at a state university Fine Arts Education Department. Although the evaluation of education in all areas of education is seen as a problem, this problem is more obvious in the field of visual arts. In this study, it is aimed to realize the importance of product evaluation especially in applied studies to candidates who will be teachers. The study group of the research consists of a total of 81 candidates studying in the 2nd, 3rd and 4th grades. The descriptive has been adopted in the research. For this reason, in the research has limited the topics covered by the imaginary design study applied to the 1st grade students in the same department. The examined works have been determined as a sample study that can be discussed with a joint decision by taking expert opinions. The data were collected by applying the traditional and criteria-based method of assessment and evaluation of teacher candidates. The obtained data were tabulated by giving observation and frequency values. As a result of the data obtained, although the results of the measurement and evaluation performed by both methods differ from each other, no significant differences were found in the use of the methods.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 90
Number of downloads 159

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.