ISSN:2146-4219

JEAN BAUDRILLARD’IN SİMÜLASYON TEORİSİ VE KÖRFEZ SAVAŞI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: KAVRAM VE ELEŞTİRİLER

Author:

Number of pages:
149-162
Year-Number:
2021-26

1929 doğumlu Fransız düşünür Jean Baudrillard, içinde yaşadığımız toplumu farklı bir bakış açısıyla yorumlamayı başarmış ancak pek çok düşünür tarafından da eleştiriler toplamış bir yazardır. İlk dönemlerinde Marksizm’e yakın dursa da ilerleyen yıllarda Marksizm’den kopmuş ve toplumu toplumsal kodlar üzerinden incelemiştir. Tüketim alışkanlıklarımızı, yaşadığımız dünyanın gerçekliği, medyanın getirdikleri vb. temalı pek çok konuyu derinlemesine analiz etmiştir. Bu noktadan hareketle ilk olarak Baudrillard’ın Simülakrlar ve Simülasyon isimli eserinde kullandığı bazı örnekler kullanılarak Simülasyon teorisi ele alınmaya çalışılacaktır. Ardından Baudrillard’ın hiç yaşanmadığını ileri sürdüğü Körfez Savaşı örneklemi üzerinden çalışma bütüncül bir perspektife oturtulacaktır. Son olarak ise yazara yönelik bazı eleştirilere yer verilmiştir. Günümüzde halen düşünceleri tartışılan Baudrillard postmodern düşüncenin en önemli yazarlarından biri olmayı başarmıştır.

Keywords


French thinker Jean Baudrillard, born in 1929, is a writer who has managed to interpret the society we live in from a different perspective but has also been criticized by many thinkers. Although he was close to Marxism in his early stages, he broke off from Marxism in the following years and examined society through social codes. He analyzed many themes like our consumption habits, the reality of the world we live in, what the media brings, etc. in depth. From this point on, simulation theory will be discussed first using some of the examples Baudrillard used in The Simulation and Simulation. Then working through the example of the Gulf War, which Baudrillard claimed never happened, would take a holistic perspective. Finally, there has been some criticism sparked by the author. Baudrillard, whose thoughts are still discussed today, has managed to become one of the most influential writers of postmodern thought.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 64
Number of downloads 112

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.