ISSN:2146-4219

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersi öğretim programında (2018) yer alan özel amaç, beceri, değer ve kazanımları Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi açısından değerlendirmektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile tasarlanmıştır. Veriler, betimsel analizden faydalanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan özel amaç, değer, beceri ve kazanım boyutunda sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik ifadelere ulaşılmıştır. Programda belirlenen 18 özel amacın 3’ü; 27 becerinin 17’ si; 18 değerin 11’ i; 131 kazanımın 19’ u doğrudan sürdürülebilir kalkınma konusu ile ilgili olduğu görülmektedir. Özel amaçlarda, doğal kaynakların korunması ve yönetimi, küresel açlık ve sürdürülebilir kalkınma sorunları ve küresel açlık ve sürdürülebilir kalkınma sorunları sürdürülebilir kalkınma eğitimi stratejileri bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından temel beceriler, araştırma, eleştirel düşünme, finansal okuryazarlık, politik okuryazarlık, mekânı algılama, empati, gözlem, hukuk okuryazarlığı, karar verme, öz denetim, iş birliği, çevre okuryazarlığı, problem çözme, sosyal katılım, yenilikçi düşünme, zaman ve kronolojiyi algılama yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından temel değerler, adalet, eşitlik, dayanışma, duyarlılık, saygı, sevgi, sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik, barış, yardımseverlik bulunmaktadır. Programda Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi kapsamında başlıca iklim değişikliği ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile sosyal bütünleşme, nüfus ve göç konularına yönelik kazanımların yer aldığı görülmektedir. Programda yer alan kazanımlar en çok “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında yer almaktadır. Kazanımların çoğu bilgi edinme, bilgiyi sunma; bir kısmı ise davranış kazandırmaya yöneliktir. Programda, sürdürülebilir kalkınma eğitimine ilişkin kazanımların dağılımı sınıf seviyesine ve öğrenme alanları açısından orantılı şekilde yer alabilir.


Keywords


Sürdürülebilir kalkınma eğitimi, sosyal bilgiler dersi, sosyal bilgiler dersi öğretim programı.

Author: Sibel OĞUZ HAÇAT - Fatıma Betül DEMİR
Number of pages: 211-225
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39810
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.