ISSN:2146-4219

HEZARFEN HÜSEYİN EFENDİ’NİN LİSANÜ’L-ETİBBÂ ADLI ESERİNDEKİ TÜRKÇE ORGAN İSİMLERİ


Söz varlığı incelemelerinde en önce ele alınan kelimeler insan hayatında öncelikli konumda bulunan kelimelerden olan bitki, hayvan, organ, yi-yecek, içecek, akrabalık ve sayı isimleridir. Osmanlı sahasında kaleme alınmış sözlüklerde geçen bu gruplardaki kelimelerin pek çoğu Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılmış eserlerde tıbbi terminolojiyi oluş-turmuştur. Bu terminoloji, daha sonraki dönemlerde kaleme alınmış eser-lerde de kullanılmaya devam etmiştir. Osmanlı sahasında yazılmış en önemli tıp sözlüklerinden biri olan Lisânü’l-Etibbâ’nın da içerisinde ba-rındırdığı tıp terimleri bakımından hayli zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Lisânü’l-Etibbâ’da geçen organ adlarının tarihî Türk lehçelerindeki durumu üzerinde durulacak, aynı zamanda ba-zı organ adlarının eserde farklı anlamlarda kullanılışı eserden alınacak örneklerle ortaya konacaktır.


Keywords


Hezarfen Hüseyin Efendi, Lisânü’l-Etibbâ, organ isimleri, tıp terimleri

Author: Fatih KAYA
Number of pages: 17-33
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39545
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.