DİYALEKTOLOG

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOSOVA’DA ALTINCI SINIF TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(STUDENT VIEWS ON THE EVALUATION OF THE SIXTH GRADE TECHNOLOGY TEACHING CURRICULUM IN KOSOVO )

Yazar : Fatmir MEHMETİ  Erdoğan TEZCİ  
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 251-273
DOI Number: : 10.22464/diyalektolog.211
Cite : Fatmir MEHMETİ Erdoğan TEZCİ, (2018). KOSOVA’DA ALTINCI SINIF TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 17, p. 251-273. Doi: 10.22464/diyalektolog.211.
412    394

Özet
Bu çalışmanın amacı Kosova’da pilot olarak 2015-2016 yılında uygulamaya konan 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğrenciler görüşlerine göre değerlendirilmesi olmaktadır. Çalışmada 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğrencilerin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma gurubu, 2015-2016 yılında Kosova’da ilköğretim üst seviye (ilköğretim 6. Sınıflar) okullarında pilot olarak uygulanan 40 okuldaki amaçlı örneklemeye dayalı yapılan seçimle 10 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiştir. Serbest kodlamaya dayalı olarak temel kategoriler ve bu kategoriler çerçevesinde alt kategoriler belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda, öğrencilerin hedeflere ilişkin görüşleri genel itibarı ile olumludur. Öğrencilerin programa ilişkin görüşleri teknoloji dersinin daha çok bilgi odaklı bir ders olduğu yönündedir. Öğrenciler teknoloji dersinde işlenen bazı konuların değişmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Öğrencilerin bazıları programda yer alan konuları beğenirken bazı konuların çıkarılmasını istemektedirler. Özellikle geleneksel anlayışa dayanan içeriği öğrenmek istemedikleri bunun yerine bilgisayar teknolojileri alanındaki yeni yazılımlar, robotlar ileri teknolojiler gibi dijital teknolojilere daha fazla ilgi duydukları söylenebilir. Öğrencilerin teknoloji dersinin gerçekleştiği ortama dayalı görüşlerinin analiz sonuçları da öğrenme ortamının yeterli olmadığını göstermektedir. Öğrencilerin öğrenme ortamına ilişkin sorulan sorulara verdiği cevapların olumsuz yönde olduğu söylenebilir. Öğrencilerin çoğu teknoloji dersi için araç-gereçlere ve teknoloji atölyesine ihtiyaç duyduklarını dile getirmişlerdir. Öğrencilerin dikkat çektiği söz konusu eksiklikler, öğrenme ve öğretme sürecinin etkililiğini düşürmektedir. Ayrıca program yaklaşımının uygulamaya konmasına olumsuz yönde etki ettiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler
Program değerlendirme, teknoloji dersi, öğrenci görüşleri

Abstract
The aim of this study is to assess the implementation of the sixth grade Technology course teaching program implemented in 2015-2016 as a pilot in Kosovo according to the opinions of the students. In the study, case studies were used in qualitative research methods to examine the opinions of the 6th grade technology course teaching program and students' opinions in detail. The study group was selected from among the 40 pilot school students` in Kosovo schools in 2015-2016. Based on the purposeful sampling, 10 students` formed the study group. A semi-structured interview was used to collect the data of the study. The research data was analyzed by subjecting it to content analysis. Based on free coding, subcategories are identified in the main categories. As a result of this research, students' opinions on the goals are generally positive. The students' views on the programme are that the technology course is more a knowledge-based course. It can be said that the opinions of the students on the content of the technology course are not positive. Students have emphasized that some of the topics covered in the technology course must be changed. Some of the topics are liked by the students but some topics should be removed from the programme. It can be said that they are more interested in digital technologies such as new software, robotics and advanced technology in the field of computer technology, instead of learning content based on traditional understanding. The results of the analysis of students' opinion done on technology classes showed that there is not enough learning environment. It has been determined that the answers to the questions given by the students about the learning environment are in the negative direction. Most of the students stated that they need tools and equipment for technology lessons and technology workshop. These deficiencies, which students expressed, reduce the effectiveness of the learning and teaching process. Moreover, it can also be said that the program approach has had a negative effect on the implementation.
Keywords
Program evaluation, technology course, student views

References

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri