ISSN:2146-4219

CARİ AÇIK AÇISINDAN İKTİSADİ BÜYÜME BİR SORUN MUDUR? KISIR DÖNGÜYE AMPİRİK BİR BAKIŞ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Ulusal tasarruf oranları yetersiz olan Gelişmekte Olan Ülkeler, büyüyebilmek için cari açık vermek zorundadırlar. Verilen cari açık nedeni ile kırılgan bir yapıya sahip olan bu ülkelerdeki karar vericiler, iki keskin bıçak arasında kalmaktadırlar ve çoğu zaman cari açık vermeyecek bir iktisadi büyüme modeli geliştirememektedirler. Gelişmekte Olan Ülkeler açısından bir kısır döngü oluşturan iktisadi büyüme ve cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin var olup olmadığının sınanması amacı ile gerçekleştirilen bu çalışmada IMF’den Türkiye’nin 1974 - 2018 dönemine ilişkin yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)(Sabit Fiyatlarla, USD) ve cari işlemler açığı (milyon Dolar) rakamları alınarak değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Verilere uzun dönem ilişkisini tespit etmek üzere Engle Granger ve Johansen Eşbütünleşme Testleri uygulanmıştır. Serilerin uzun dönemde eşbütünleşik olmalarının tespiti sonucunda kısa dönem nedenselliğin ve yönünün sınanması için de VECM üzerinden Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda; iktisadi büyüme ile cari işlemler açığının uzun dönemde eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir, kısa dönemde de iktisadi büyümenin cari işlemler açığının nedeni olduğu saptanmıştır.


Keywords


İktisadi Büyüme, Cari Açık, Eşbütünleşme, Johansen Eşbütünleşme, Granger Nedensellik

Author: Gülgün ÇİĞDEM
Number of pages: 215-227
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37316
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.