ISSN:2146-4219

EĞİTSEL TANILAMA SÜRECİNDE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Araştırmanın amacı rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan öğretmenlerin; eğitsel tanılama yapılan bireyin velisi, eğitsel tanılama sonrası yönlendirilen öğrencilerin eğitim gördüğü okulun yönetici ve öğretmenleri, eğitsel tanılama kapsamında yararlanılan parça sistemi, eğitsel tanılama sürecine bağlı destek eğitim veren iyileştirme merkezi görevlileri ile ilgili yaşadıkları sorunların belirlenmesine ve çözüm önerileri geliştirilebilmesine yöneliktir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmaya, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde D. İlinde bulunan RAM’da görev yapan tüm öğretmenler katılmıştır. Araştırmada verilerinin toplanması yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Öğretmenlerin; eğitsel tanılamaya gelen öğrencilerin velileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir?, Tanılama kapsamında modül programını uygulamada yaşadıkları sorunlar nelerdir? Eğitsel tanılama kapsamında rehabilitasyon merkezi görevlileri ile yaşadıkları sorunlar nelerdir? Tanılama sonrası özel eğitim öğrencilerinin yönlendirildiği okullardaki görevli yöneticiler ve öğretmenlerle yaşadıkları sorunlar nelerdir?


Keywords


Eğitsel tanılama rehberlik ve araştırma merkezi, öğretmen

Author: Süleyman GÖKSOY - Kadir ÖKSÜZ
Number of pages: 65-80
DOI: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.282
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.